RETSFORHOLDENE i SOGN i DET 17de AARHUNDREDE.

Retsforholdene i Sogn i det 17de aarhundrede

Ved JON LABERG.

DEN sidste „troldkvinde", retsprotokollerne for Indre Sogn vet at berette om, var Ragnhilde med tilnavnet Labbe. Hun var barnefødt i Nordfjord, men hadde i lang tid «strippet» landet over, oftest i selskap med andres ægtemænd eller ogsaa med andre troldkvinder. Hun havnet tilslut i Lærdal, hvor endelig hendes skjæbne blev beseglet, idet retten den 11. juni 1669 dømte hende til at halshugges. Og samtiden mente vistnok, hun intet bedre hadde fortjent. For hendes misgjerninger var mange og store.
At hun hadde forgjort en Ole Iversen, saa at han som før hadde været «en god dyreskiøtter» nu ikke mere kunde skyte et dyr, fordi hans hænder sammenkrympet sig, saasnart han la an paa dyret, se det hørte til hendes mindre bedrifter.

Det var betydelig værre, «at hun satte livsyke paa Knut Øie, hans hustru, item hans nabo med sin kone, folk og hans tyende, fæ og kvæg», saa Knud mistet «12 nød og hans grande 8 nød, det mange godt folk endnu noksom vitterligt er».

Og saa hendes «skarnstreg» mot salig hr. Knud, forrige Guds ords medtjener i Lærdal!" Han vilde som det sig en brav prestemand anstod brygge sig en tønde øl eller to; men hadde forment det arge trold, Ragnhilde, at komme ind i ildhuset, hvor presten og hans folk var ifærd med brygget, Hvorover Ragnhilde blev heftig vred, spendte til vandkaggen og spyttet gjennom spunshullet i øltønden, og salig Knud fik ei «den ringeste draabe øl efter 11/2 tønde malt».

Om hun saa angret sine skarns bedrifter? Paa ingen maate. Helst naar hun var «meget eller overmaade meget drukken, berømmet hun sig av sine trolldomskunster». Som paa Lærdalsmarkedet, da hun i mange folks nærværelse selv berømmet sig av sin «konst» og sa, at Jydske-Anne, som var berygtet for troldom maatte «pibe for hende som en mus og p..t paa gulvet, der hun stod».
Og det selskap hun søkte var det slettest mulige: Tater-Marte og Marte Letfot, to av de værste troldkvinder hadde i de sidste aar været hendes stadige følgesvende, og det var efter hendes eget sigende av disse, hun hadde lært de værste av sine troldomskunster.

Ragnhilde Laa paa sine gjerninger, og datiden mente vistnok, at retfærdigheten var sket fyldest, naar den «dieffuelens kvind» blev gjort et hode kortere.

Men som der hadde fulgt Ragnhilde det som ondt var i livet, skulde hun ogsaa efter sin død bli et menneske til fordærvelse, lærdølen den fantasirike Jakob Johannessen Bøe. Det er helst om ham, denne historie melder.

Da Ragnhilde Labbe «sad i fængsel paa hendes liv» nede paa Stønjum, gik Isak Grøte en dag ned til hende og krævet hende for 24 rdl. som hun skyldte ham. Og Ragnelle var ikke den stakkar, som ikke kunde betale. Som arrestant hadde hun gode grunde for ikke at «ha penge paa sig»; men hun bad Isak gaa hjem og søke ovenfor Grøte ved et stengjerde. Der stod et træ, og ved det træ fandt han nok sine penge.
Da R. neppe har været indviet i hemmeligheten ved dobbelt bokholderi, hadde hun maattet hjælpe sig med en «talstok». Og talstokken stod i steingarden, og hver skur i talstokken betegnet 20 rdl. Isak holdt det hele for bedrageri og vilde ha pengene straks. Men det lot sig selvfølgelig ikke gjøre.
R. var dog en ærlig sjæl, for hvem det var om at gjøre, at Isak fik Sit. Hun bød derfor lensmandens kone 4 rdl. dersom hun Vilde følge Isak op og finde pengene, men lensmandskonen Vilde ikke, og Isak maatte gaa hjem like saa fattig som han kom.

Denne historie kom selvfølgelig ut blandt bygdens folk, og om Isak Grøte hadde været vantro, var der mange, hos hvem troen paa Ragnhildes nedgravne skatte, blev stadig sterkere, efter som tiden gik. Og der tør nok ha været mer end en lærdøl, som i nattens stilhet har søkt hen til stengjerdet paa Grøte i haap om at finde skatten. Men om hvad de fandt eller ikke fandt, tiet de nok stille. Indtil Jakob Bøe optrær paa scenen. Hos ham var der mer end vitnetrang nok.

Jakob var ungkar, og det er derfor forstaaelig nok, at han først og fremst aapner sit hjertes hemmelighet for kvinder. Den første var Anders Grøtes datter, Gjertrud.
En dag om vaaren 1681 ved nonsleite gjætte hun fæ i Grøtehagen og sat paa en sten. Kom da Jakob Bøe ridende. Gjertrud, som allerede hadde hørt noget om den fundne skat, siger: «Du rider fast». «Nei», mente Jakob, «jeg er ikke god for at ride fast, jeg har faat saa ondt, se min haand, hvor truden den er».
Gjertrud: «Ja, der er sagt, du fik ondt her om dagen, da du fandt Labbeskrinet». «Jeg fandt intet skrin, men en sæk av grant vadmelstøi, lappet med gamle saueskindshalser. Dertidi var 700 hele rigsdaler, 10 rdr. i tomarkstykker og 4 rdl. i enskillinger; 4 sølvringer og en guldring, et stort hovedsølv (var saa underlig gjort), et stort sølvbelte med 3 ringer i hver stol), stor som et tøndespunds; det sat paa en rød klædeslist, som var raadden, og endelig var der 1 kjede i sækken».

Til en ældre kone Helge Johannesdtr. Kjønnes gav han følgende tilbedste:
«I vaar jaget jeg sauerne hans Isak Grøte op om gjerdet, saa satte jeg mig ned og saa mellem 2 stener og blev noget var, satte saa en kniv i hullet og gik bort».
Helge: «Fandt du noget udi det hul»?
Jakob: «Ja, det var et skrin paa længde og bredde som saa (her maalte Jakob med armene) med kobbeskind paa langet. Derudi laa et belte, hver støb med 3 ringe, og hver støb saa stor som et tøndespunds. Desuten 3 sølvringe og 1 guldring, 6 rdl. smaapenge og 600 rdl. hele penge».
Mere fortalte han ikke Helge den gang. Men senere efterat han var blit fængslet hadde han sagt til hende: «Du vidste ikke hvor nær pengene var dig den tid, jeg lod som jeg vilde ride til Vold i barsel. Da laa de i din lade; men jeg vendte om igjen paa veien» og hentet dem derfra.

Efterat Jacob paa denne måte haddet røbet sin hemmelighet for det smukke kjøn, har han antagelig fundet, det heller ikke længer lot sig skjule for meendene og fandt da, at han selv var nærmest til at meddele det ogsaa til mandfolk; disse kunde jo ogsaa ha godt av at vite, hvilken kar han var blit.

Om sommeren i slaatten kom Jakob ridende paa en hest, hans far hadde kjøpt hos fogden Anders Ullenberg. Han mødte da Knud Andersen Grøte og spurte ham, om det ikke var en smuk hest. Jo, Knud svntes den var smuk. Jakob kunde da fortælle, at hesten var hans, «de rustne Labbepengene gik i fogden». Knud: «Er det da sandt, at du har fundet Labbepengene»?
Jakob: «Ja, jeg fandt en seek derudi var en fløielspung med 100 Christiansdaler; der var og en sæk med andre rustne penge udi». Knud: «Hvordan bar du dig ad med at finde dem?»
Jakob: «I vaar da jeg brøt paa Isak Grøtes aker, gik jeg op om stengjerdet. Da saa jeg under en sten og blev var der noget. Saa tok jeg min kniv og stak den nedi, gik saa paa akeren igjen og lot Senere mig intet merke». Mere blev ikke sagt den gang.

Senere spurte Knud ham: «Hvor mange 20 rdl. fandt du?»
Jakob: «Hvormange 20 rdl. vet jeg ikke, men det var 700 rdl., 1 guldring og 3 eller 4 sølvringe». Han fortalte end videre at Selt-Ole hadde faat endel rustne penge, som han skulde veksle for blanke i Hallingdal, og at samme Selt-Ole skulde kjøbe ham 1/2 løb i Bøe, som Josef Æri nu eier.
Endelig hadde Knud en 3dje samtale med Jakob, hvorunder denne fortalte, at han hadde git sin far 18 rdl. av pengene, og at han som valuta for disse ikke hadde faat noget andet end en skarve kjel. Jakob paastod ogsaa, at Mogens Grøte var kommen over pengene og tat et hesteværd derav. Knud hadde da spurt ham, hvorfor han ikke bød pengene frem(tillaans) saa kunde han faa renter av dem. Hertil svarte Jakob, at en 4 rdl. rente var intet at tale om for ham.

Knud syntes tilslut at der var talt nok om disse penge og bad Jakob tie. Da svarte Jakob: «Om jeg blev forkortet eller de røgte mig bort, vil du da se til mit under en «glusk» i et lidet hus hos min far paa Midt-Bøe»?
Knud: «Den onde se dertil»!

Hittil hadde Jakob vist fortrolighet alene paa tomandshaand.
Nu gik han et skridt videre. Ved Larsoktider sat han en nat sammen med Josef Æri og en del andre og drak paa Bøe. Da de skulde til at gaa fortalte Jakob, at han hadde fundet 1400 rdl. og dersom de vilde følge med ham, skulde han vise dem, hvor pengene laa; men de Vilde ikke gaa med, siden det var om natten.
Med hensyn til det fundne beløps størrelse viste Jakob sig meget usikker. Mons Grøte hadde ogsaa spurt ham, hvormange penger der var i skrinet. Jakob hadde da skaaret 24 skurer paa en flis og vist ham, idet han sa, at der var 100 daler for hver skur. Mons: «Er det sandt»?
Jakob: «Lige saa sandt som alt andet».

Bygdens nye lensmand, Ole Bøe, syntes han maatte ta sig av saken, efter al denne snak i bygden. Sammen med Josef Æri, unge Johannes Æri, Ole Johannessen Vold, Anders Grøte og Knud Andersen, tok han Jakob for sig, og efter alvorlig formaning lovet Jakob, at han skulde følge med dem og vise dem, hvor pengene stod.
I flok og følge fulgte de da med Jakob op til Bøe. Her kom de ind i en liten klæve ved en bod, og her viste Jakob dem, hvor de skulde grave. Og de grov; men fandt intet. Da Josef Æri sa, «han syntes det hol er lidet, her faar intet skrin rom», svarte Jacob: «Det er ikke skrin, det er i poser».
De fandt fremdeles ingen penge, og Jakob sa: «Her la jeg dem og har ikke set dem siden i vaar; mulig en tyv er kommen over dem».

Hittil hadde Jakob spillet førstemand i en farce, og med den rolle hadde han vistnok fundet sig særdeles vel. Men saken utviklet sig til en tragedie, en utvikling der blev Jakob mindre tilpas. Hadde Jakob fundet nogen av Ragnhildes efterladte eiendele, var det hans pligt at overlevere det fundne til øvrigheten.
Dette var ogsaa blit sagt Jakob, som imidlertid mente, at han kunde lette sin betyngede samvittighet paa anden maate.

Hvis han angav sig for fogdens fuldmægtig Claus Pedersen (Rumohr) vilde denne kræve formeget; da Vilde Jakob heller løpe bort med det hele og gi en del av pengene til Tomas- kirken. Men fogden lot ikke Jakob løpe. Vistnok fik han til en begyndelse gaa løs, mot at Josef og Johannes Æri «gik i borgen for ham», men da disse fik betænkelighet og opsa sin kaution, forlangte fogden, at Jakob skulde fængsles, og retten fandt det, ikke ubilligt at Jakob jo bør at blive til sagens utdrag i kgl, may. jern og fængsel.

Saken var nu kommen for retten, og Jakob blev forhørt paa kryds og tvers om de fundne skatte; men for retten nægtet han alt. Han kunde imidlertid ikke nægte, at han hadde fortalt om sit fund baade til den ene og den anden, men sa det var «talt av daarlighet og uforstand og hadde talt mer end han vidste». Og saa blev han ført til Amble og puttet i arresten. Men Jacob fandt sig uvel i «kgl. may. jern og fængsel», brøt sig ut og for til skogs.
Friheten blev imidlertid ikke av lang varighet. Efter 4 døgns flakken om i omegnen, blev han fakket ved Mandheller. Han hadde «imidlertid efter egen bekjendelse næret sig med frosne hypper (nyper) og av den inderste bark av trærne». Efter denne utflugt blev han paany stillet for retten, hvor han«ydermere blev flittig eksaminert» men med samme resultat: Han nægtet alt.

Men saa kommer det rareste. Efterat han paany var kommen i arrest fik han en dag lyst til at lette sit hjerte for selve fogden. Og denne var lykkelig over endelig at kunne faa sandheten ut av synderen. Forsynet med pen og blæk og ledsaget av Hans Pedersen og Peder Ibsen gik fogden til Jakob og fik hans bekjendelse: Skrinet hadde han fundet paa den og den maate, størrelsen var slik og slik. Han opgav hvor mange poser penger der laa i skrinet, hvordan poserne saa ut, «nemlig 2 poser med hele penge, som var sort av jord. Item 10 eller 11 støkker, som hadde siddet paa et belte, som var forraadnet; ved hver støb hang 3 smaa ringe; der var og udi en rød ring og 2 sølvringe med sølvløv omhængende. Item et hovedsølv og 2 kjeder».
Da han var bange for, at andre kunde finde skrinet, tok han en nat senere paa høsten og la skrinet i en seek og bar det op paa «Haanose-fjeld» imellem stølen og høieste fjeld, hvor han grov det ned under en hammer og 1a en sten ovenpaa. Men dit kunde man ikke komme, før hen imot st.hanstid.
Hvorfor han ikke hadde bekjendt dette før? Nei, han kunde ikke komme sig til; thi hver gang han vilde bekjende «laa der lige som en sten om hans hjerte». Og han hadde en grund til: En stemme hadde engang raabt til ham fra skogen: «Du maa dølge det»! Oplæst og vedtat. Amble 2 marti 1682.

Men da Jakob derefter kom for retten sa han like saa bestemt, at han intet hadde fundet. Hvad han hadde fortalt fogden var lutter løgn. Hvorefter saken «blev atter optagen til næste ting til videre forhør og beteenkende».
Og Jakob paany puttet i arresten. Men ogsaa nu ønsket Jakob at lufte sig litt; brøt derfor igjen «Kongens jern» og forsvandt. Denne gang kom han sig over fjorden og hjem til Bøe, hvor han holdt sig skjult i en kjelder. Faren var vidende om hans ophold paa gaarden; men da Jakob antagelig begyndte at kjede sig og derfor søkte selskab med andre end sine nærmeste, fandt faren det klokest for sig selv at varsle lensmanden. Denne sammen med fogdens tjener, Nils Hansen indfandt sig paa Bøe og fanget stakkaren. Men denne gang var han mindre spak. Han hadde faat fat paa et gevær og dette viste sig at være ladd med «5 rendekuler og 12 hagl».
Geværet blev ham straks fratat, uten at han gjorde mine til at ville bruke det. Derimot sa han til lensmanden da denne la jernene paa ham: «Tyng mig nu ikke mere; du har tynget mig nok, og dersom jeg hadde dig paa det sted jeg Vilde, da skulde jeg træde sønder hvert ben udi dig».

Jonsokaften 1682 kom Jakob for sidste gang for retten. Fogden Vilde nu ha endskap paa saken og, «satte i rette» at, «Jakob for hans store forseelse efter mange hans bekjendelser, saa og formedelst han tuende gange hafuer brudt Kgl. May. Jern, bør at straffes paa hans liv og pinlig forhøres at Kgl. May. interesse ikke skulde blive fordulgt - og derpaa begjærede dom». N. L. Var Jakob skyldig eller vilde en lagrette anse ham for skyldig?

Det resultat lagretten kom til er et vidnesbyrd om, at retsforholdene i vort land ogsaa i de dage var ganske betryggende. Retten uttaler i det væsentlige følgende: «Det er bragt paa det rene, at Jakob Bøe har paastaat, at han hadde fundet et skrin indeholdende en stor sum penge og en del saker av sølv. Disse hans utsagn har været meget forskjellige til de forskjellige tider, likesom han altid for retten har benægtet, hvad han har meddelt privat, og paastaat at han saavel til privatpersoner som til selve fogden har løiet paa sig selv. Ingen har set ham ha penge eller andre værdisaker, der skulde tyde paa noget fund. Det hele maa saaledes være det rene opspind, antagelig for at gjøre sig til kar likeoverfor slegt og venner.
Men ved disse sine skrøner har han paaført rettens folk og almuen megen møie og bekostnig likesom han ogsaa to gange har «brudt kongens jern og rømt» og fundet i besiddelse av børse og kniv og talt trudselsord til lensmanden».

Vistnok siger loven, at enhver skal dømmes efter egen bekjendelse, men for det første er hans bekjendelse ofte «tvehermed», dernæst findes ingen vidner paa, at Jakob virkelig har fundet noget skrin; det er derfor noksaa betænkelig at følge fogdens paastand om at straffe ham paa livet men fordi han har hat rettens folk tilbedste, paaført baade konge og almue utgifter samt rømt av arresten, har han gjort sig fortjent til straf.

Da nu kongen har forordnet, at friske unge folk kunde sendes til Finmarken, «til landets opkomst og forfremmelse», finder retten det rimelig, «at Jakob Bøe, ham til straf og andre hans like til eksempel hensendes til Nordlandene og der en 10 aars tid forbliver". Viser han sig andetsteds skal han straks sendes tilbake, indtil han i overensstemmelse med nævnte kgl. forordning kan fremvise sit pas.

Tilstede som lagrette var: Hans Lysne, Jon Lysne, Haakon Øye, Peder Øye, Ole Svalheim, Ole Heri, Tomas Heri, Tomas Øfstetun, Halvor Eggum, Roar Heug (Hegg), Anders Skaarey, Agrim Hillestad.