Lyd og levande bilete frå museet

Lyd og levande bilete

Velkommen til museet si YouTube- side.

Her finn du eit utval av filmar laga av, og for museet. Filmane er ei variert samling som viser gamalt handverk på ymse områder. Vi håper du vil ha glede av å sjå, høyra og kanskje læra litt om korleis ting var gjort i «Gamle dagar»..

Vik prestegard

Prestegarden vart flytta til Amla i 1941, restaurert og gjenopna der i 1949. Då var han tilbakeførd opp mot si opphavlege form. I 2005 vart huset på nytt flytta, frå Amla til Vestreim. Då vart det delt i to og frakta på trailer.
Prestegarden skal restaurerast på nytt, men det tek lang tid å restaurere ein slik stor bygning. Utvendig står huset fram som ein nyrestaurert og vakker bygning som ligg fint til i flotte omgjevnader her på museet.

I 2017 vart den eine storstua restaurert i sin heilheit med nytt tak, ny tapet og nymåla golv.

Frå dette arbeidet vart det laga ein film, og du kan sjå denne filmen her

Restaurering av eit stabbur

Å restaurere eit gamalt hus er eit omfattande arbeid. Her på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum fins det mange gamle hus og dei treng tilsyn heile tida. Snikkarane på museet er gode handverkarar som veit kor viktig dette arbeidet er, og dei veit og korleis dei skal gjere det.

Å restaurere eit hus, sjølv eit lite stabbur tek tid. Så langt det let seg gjere vert alt gjort på gamlemåten, med gamle teknikkar slik husa ein gong vart bygt. Sjølvsagt vert ein stundom nøydt til å nytte noko moderne hjelpemiddel, men så langt råd er vert det meste gjort for hand.

Denne vesle filmen syner eit av restaureringsprosjekta som museet har hatt dei siste åra.
I starten kan du høyra litt om historia til sjølve stabburet..
Otterskredstabburet

Støyping av tinntomlingar

Av Svein Vold

"Tinn og bruk av tinn til ymse føremål var kjent og nytta alt i oldtidi, t.d. foliering, legering og fortinning. Her til lands tok støyping med tinn i noko større omfang først til på 1400-talet, samstundes som det og vart importert tinnsaker frå utlandet. I hovudsaki gjaldt det gjenstandar nytta til servering av mat og drykk. Etter spreidde funn under kyrkjegolv å døma, førekom ogso støyping av prydnadsting, m.a. knappar, maljer o.a. i siste halvdel av millomalderen.

Lenger fram i tidi fekk tinnsaker både av norsk og utanlandsk opphav meir innpass i by og bygd". Henta frå ein artikkel om tinnstøyping, skriven av Svein Vold.
Artikkelen om støyping av tinntomlingar

På YouTube finn du ein liten film der Svein Vold syner korleis han støyper tinntomlingar:
Støyping av tinntomlingar

Intervju med Ragnar Vigdal

26 januar 1984 vart det laga eit intervju med den kjende kulturpersonlegdomen Ragnar Vigdal, der han syng, spelar fele og fortel om korleis viser og vers endra seg og vart brukt i ymse samanhengar.
Ein del av intervjuet vart forstyrra av dårleg lyd, men den beste delen vart til ei fin lita økt.

Intervjuar er
Svein Skjerdal
De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum
Intervju med Ragnar Vigdal på YouTube

Intervju med grunnleggaren av museet Gert Falch Heiberg

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum har fått namnet sitt etter grunnleggjaren, Gert Falch Heiberg (1871-1944). Han var godseigar i Amla i Kaupanger og dessutan ein pasjonert samlar, og i åra rundt 1900 tok han til å samla bondeantikvitetar frå Sogn og reiskapar frå heile Noreg. Denne innsamlinga skulle visa seg å bli både starten på eit samlarlivsverk og eit folkemuseum i Sogn.

I eit intervju frå 1938 fortel Heiberg om korleis samlinga vart til. Intervjuar var Theodor Bernhoft Osa frå NRK. Intervju med Heiberg

Bli med på ein rundtur på museet:

Videoen tek deg med på ein tur både inne i utstillingane og ute på friluftsmuseet..Rundtur på museet

Kulturlandskapet på museet

Sjå eit fotoalbum frå kulturlandskapet på friluftsmuseet Kulturlandskapet

Slåttedagen

Her kan du sjå ein liten film frå Slåttedag på museet 2018

Bygging av Sognafæring.

Her kan du sjå korleis dei bygde desse vidgjetne båtane før i tida...Sognafæringen

Ølbrygging på Aurlandsvis.

På denne filmen kan ein sjå korleis ein brygga øl i Aurland før i tida... Brygging av øl

Hellebrot i Dalsdalen

I Dalsdalen i Luster har det vore hellebrot i mange år. Dei driv ikkje hellebrot der lenger no, men på denne filmen kan ein sjå korleis dei gjorde det den gong det var drift der

Filmen om hellebrot i Dalsdalen kan du sjå her

Smia og hesten på museet

På museet har vi ei flott smie og ein flott smed. På denne filmen kan du sjå korleis smeden lagar ein spikar. Filmen syner og skoing av hesten vår og ein liten rundtur med unge besøkande til museet. Smie og hest på museet

Vognhjulet

Gamalt reiskap som framleis vert nytta her på museet, lyt av og til reparerast. I denne vesle filmen kan du sjå korleis eit gamalt vognhjul vert reparert og påsett ein jarnring Vognhjulet

Beistafritt Lauvrauk

Å sette opp lauvrauk er ein gamal tradisjon som bøndene brukte for å samle vinterfôr. Denne tradisjonen går mange hundre år attende i tida. Det vi kan sjå her på denne filmen er berre ein av metodane dei brukte for å tørke og lagra lauvet til vinteren. Det beste var å lagra det under tak slik som i ei løe eller i ein heller. Men slike muligheiter var det ikkje alltid. Den lauvrike og mest verdifulle enden av kjervet er lagt inn mot midten av rauket. Kjerva vart lagde lagvis og det var viktig å legge dei slik at vatnet ikkje trengte inn til lauvet inne i rauket. Lauvet vart henta heim i løpet av hausten og vinteren.

Filmen er laga av «Kjerv Production» på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum i 2014. Film og foto av Leif Hauge frå Høgskulen i Sogn og Fjordane. Medverkande er museumsbonden Kjell Krogstad, og kunnskapsrik tradisjonsberar Kjell Magne Hillestad.

Filmen ligg no på YouTube og du kan sjå den her

Artiklar frå gamle årbøker

denne sida finn du mange gode artiklar frå gamle årbøker..