Historia om Lusakaupanger

Lusakaupangr

I "Tidsskrift" utgjeven av "Historielaget for Sogn" i 1932 vart det trykka ein artikkel om "Lusakaupang". Artikkelen vart skreven av Gjert Falch Heiberg som saman med arkeolog Dr. Sigurd Grieg freistar å finne ut kor Lusakaupan eigentleg låg. Artikkelen er basert på funn som vart gjort på Amble hovudgard i byrjinga av 1930 talet. Ein oppfølgjande artikkel av Heiberg vart trykka i Historielaget sitt tidsskrift frå 1934. Den artikkelen var basert på nye funn sommaren 1932.

Begge artiklane er i sin heilheit gjengjevne her på sitt orginale skriftsspråk:

Hvor lå middelalderens Lusakaupanger? Del 1.

Av G. F. Heiberg.

Hverken historiske kildeskrifter eller traditionen gir oss nogen faste holdepunkter til bestemmelsen av hvor Lusakaupang lå. I sagaerne omtales Lusakaupanger kun nogen få ganger. Først i Sverres saga kap. 79, hvor det i oversettelse heter: Kong Sverre utdelte syssler til sine menn over hele Rogaland og Hordaland og sendte blandt andre Ivar Dapi som syssel-mann inn i Sogn. Høsten efter for han nord til Trondheim med sin hele hær og var der om vinteren. Da kong Sverre var seilet nord, var Sogningerne ille tilfreds med deres sysselmann. Kort før Jul krevet disse utredsler til julegilde og aktet å holde til i Lusakaupang, men kjøbstedmennene blev rasende derfor, samlet Sogndøler og Eidbyggere (Innvånerne av Eidsgrenden i Kaupanger) sammen, reiste til Lusakaupang og kom der Juleaften.

Kjøbstedmennene forenet sig da også med dem og gjorde et anfall på kongens sysselmenn. Formennene for denne udåd var mest Arnthorn av Hváll (Fra Kvale i Sogndal) og Isak Torgilson og Algeir prests sønner Gaut og Karlshoved. Ivar Dapi bad om liv og fred og tilbød sig å dra bort med sine menn. Det vilde bønderne ikke, men gikk imot dem og drepte sysselmennene og de fleste av deres følge. De som beholdt livet rømte til Trondheim, hvor de meldte Kong Sverre, hvad som var hendt og fortalte ham, at Sogningerne hadde sagt, at de kun hadde drept tyver, ransmenn og udådsmenn, som uten bot måtte ligge på deres gjerninger. Kong Sverre besluttet sig imidlertid til å straffe Sogningerne alvorlig for deres voldshandling. Over påske det følgende år (1184) seilet han fra Trondheim med en flåte på 23 store skiber og styret sydover.

I Sverres Saga kap. 81 og 82 heter det videre: Utenfor Stadt fikk flåten hårdt veir og kong Sverres skib «Mariesuden” gav sig i sine sammenføininger. Kongen dreiet da inn til Ulvesund og åpnet der nogen store medbragte kister med skipssøm, hvormed skibene blev satt istand, likesom der blev utdelt en bolt til hvert halvrum til bruk i påkommende tilfeller. Derpå fortsatte kongen seiladsen til de var kommet syd for Sognesjøen, hvor han sa til sitt mannskap, at han vilde seile til Sogn og kreve bøter for sine menn, som Sogningerne hadde drept. Da hans menn hørte dette bad flere om å få reise til Bergen, hvor de hadde noget å gjøre. Da Sverre ikke tænkte, der var nogen overhengende fare tillot ham dem å reise sydover på tre skib under Svina-Peters komando. Med de øvrige 20 skib styret så kong Sverre innover Sognefjorden og kastet først anker ved Rutle, hvorfra han sendte bud til Sogndal, at hvis bønderne ønsket forlik med ham, skulde de møte ved Kvamsø, hvortil han selv møtte på den bestemte tid (lørdag den 9. juni 1184).

Sogndølene møtte også og lovet å betale bot. Kong Sverre bestemte denne til 1 mark gull (120 mark sølv), som de måtte forplikte sig til â overbringe ham der i Kvamsø innen tre døgn. Da bønderne imidlertid kom hjem, blev de enige om ikke å utrede boten, men å dra til fjells med alt sitt gods, så at kong Sverre, når han kom til Sogndal skulde finne gårdene øde.

Kongen ventet ved Kvamsø den bestemte tid og da bønderne ikke kom, lettet han anker og seilte 12 juni 1184 innover fjorden forbi Syrstrand til det sted hvor fjorden deler sig.(Ved Fimreite). Her sendte han fra sig Ulv av Lauvsnes og Thorolf Rympel med 6 skiber inn til Lusakaupang og bød dem ilde i badstuerne og ta sig betalt for arbeidet som de best kunde. Kort å fortelle de kom til Lusakaupang, røvet det gods de kunde få fatt på og brendte opp kjøpstaden. Nogen folk kunde de imidlertid ikke få fatt på.

Traditionen har kunnet berette, at kirken også blev stukket i brand, herom tier dog sagaen. Ved plyndringen dagen efter i Sogndal gav kong Sverre ordre til ikke å la så meget som et kott igjen, kun kirkerne skulde de skåne, savidt det lot sig gjøre. Derfor er det vel heller ikke kommet til Sverres kunnskap, at der blev satt ild på kirken i Kaupanger. Man må i midlertid ha fått slukket ilden, da den samme kirke som stod i Kaupanger på kong Sverres tid, står der den dag i dag. Den store hjørnesøile i østre ende av skibet viste før den for en mannsalder siden blev oljemalt, tydelig tegn efter brand. Den er også lappet og skjøtet, hvilket skulde tyde på, at den virkelig har vært satt ild på gjennem luken i leprosoriet.

Som vi ser blev Lusakaupang brendt av kong Sverres folk 12. juni 1884. Men dermed er den ikke forsvunnet. Neste og siste gang vi hører om Lusakaupang er 17 år senere, i 1201. Herom beretter kong Sverres saga kap. 178:

Høvdingen Jon Stål fra Kvale i Sogndal drog til Bergen, hvor han underrettet Einar kongsmåg og Dagfinn Bonde om, at baglerne var kommet til Sogn. Disse utrustet i hast nogen skiber og drog med Jon Stål og de folk de hadde for hånden til Sogn, hvor de fikk høre, at baglerne var inne i Lusakaupang og hadde holdt ting med Sogningerne, hvor de hadde påbudt leding og latt Inge hylde som konge. Birkebeinerne rodde hele natten innover fjorden og kom i dagningen til Kaupang, hvor de straks la til bryggen, lot støte i luren og sprang opp. Men baglerne sprang til deres våben, vendte ryggen til flukt og nogen av deres menn faldt. En omløper av birkebeinernes skare, Bjørn Furulang fant en av baglernes høvdinger Arne biskopfrende oppe i en seter ovenfor Lusakaupang og drepte ham. Baglerne rømte over fjellet til Solvorn og Hafslo. Dette er siste gang vi hører om Lusakaupang i sagaerne.

Før vi går videre må vi ha klart for oss, hvad Kaupang betyr. I middelalderen har Kaupang betegnet en kjøpstad, men må også tidligere ha vært navn på markedsplassen, hvor man til bestemte tider møttes for å drive handel. Vi har i vårt land en rekke gårder som i den tidligste middelalder har båret navnet Kaupanger: Kaupangr i Skiringssal, Kaupangr i Botne, Kaupangr i Trondheim var en markedsplass, hvor det nuværende Trondheim senere blev anlagt, Birkikaupangr på Romerike, Hamarkaupangr, Kaupangr i Storelvedalen — det nuværende Koppang, Kaupangr i Hol i Hallingdal, Kaupangr i Svene Sogn i Nummedal og Lusakaupangr i Sogn.

I Sverige og Danmark forekommer navne, sv. Köpunger, d. Köping, som navne på markedsplasser og på Island en Kaupangr i Eyjafjorden på Nordlandet. På alle disse steder har Kaupangr betegnet markedsplasser, der aldrig vokste opp til virkelige kjøpsteder.

Prof. Gustav Storm fremholder (hist. tidsskr. 4 rekke 1 side 233 f.), at Kaupanger åpenbart hører til navnedannelsen fra den 9de årh., altså vikingetiden og påpeker han det påfallende i, at navnet i Norge nettop finnes innen Ynglingeettens område før Harald Hårfagre.

Når der i «Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie» og formentlig derfra i Amund Helleland: Norges Land og Folk, Nordre Bergenhus Amt, fremholdes, at Kaupanger (i Sogn) ennu på denne tid (det 14 årh.) synes å ha beholdt litt tilbake av sitt bymessige utseende, idet der tales om Brasegård og Skollegård, må det bero på en misforståelse. Skollegård har uten tvivl enten sitt navn efter den adelige mann Torstein Skole, der nevnes 1334 og 1338 eller også kommer navnet av gammelnorsk skolli en rev. Gården ligger også i skogbrynet. Skollegården kjendes den dag i dag og er den nuværende husmannsplass Teigen under Kaupanger i grense med gården Hovland. Nogen bygård har det ikke vært og de topografiske forholde forbyr henleggelsen av Lusakaupang til Skollegård. Brasegård er en nu forsvundet gård, men er der intet som berettiger den til å ha vært en bygård i Lusakaupang.

Under den nuværende hovedgård Kaupanger ligger ett leilenningsbruk, som i matrikulen benevnes Kjøbstad og i daglig tale Øygaren. På grunn av sitt matrikulnavn har man antatt, at Lusakaupangr muligens har ligget der. Kjøbstad nevnes første gang i ett dokument av 1666 og senere i 1723. Både middelalderens navneform og uttaleformen for navnet mangler, hvorved man ad den vei intet kan utlede om gårdens elde. Navnet Øygaren skulde imidlertid tyde på, at gården ikke er synderlig meget eldre enn første gang den finnes nevnt (1666).

Tar man så hensyn til beliggenheten og de topografiske forhold forøvrig vil man med full historisk rett kunne si, at der kan aldrig Lusakaupangr ha ligget. Bortgjemt i en rydning i furuskogen, langt fra sjøen og uten utsigt til nogen kant, med delvis myrlendt og delvis sterkt hellende terræng, var det ikke noe sted for en markedsplass i vikingetiden eller den tidlige middelalder. Markedsplassen måtte ligge så bekvemt til, at ikke alene bygdens folk, men helst folk fra andre bygder, der med sin båt eller sitt fartøi kom til markedsstevnet med letthet kunne bringe sine varer fra sjøen til markedsplassen.
Forandringen av navnet fra det oprinnelige Kaupangr til Kjøbstad (Kaupstadr?) er også noget mistenkelig.

Vi har sett av Sverres saga, at da birkebeinerne annen gang (i 1201) kom til Lusakaupang for å holde opgjør med baglerne, som der hadde latt Inge hylde som konge, lot de støte i luren og sprang opp fra skibene. Nu ligger Kjøbstad så langt fra sjøen og således bortgjemt i en skogrydning, at lurstøtene fra sjøen ikke vilde kunne høres der. At baglerne hadde sett eller hørt fiendens komme fremgår av sagaen, hvor der står, at de sprang til sine våben og var flyktet, da birkebeinerne kom. Også dette må være grund nok til å forlate Kjøbstad som stedet for markedsplassen.

Søker vi så stedet for markedsplassen på den nuværende Kaupanger hovedgårds plass nede ved sjøen i nordre ende av Amblebugten, finder vi heller ikke her noget holdepunkt. Det kan tvertimot både historisk og arkeologisk begrunnes, at markedsplassen ikke kan ha ligget der. I Sverres saga fortelles at Lusakaupang blev brændt i 1184. Der må altså ha været bebyggelse og til og med beboelse, idet det berettes at folket fra Lusakaupang rømte til fjelds. Går vi ut fra at professor Gustav Storms teori om navnedannelsen av Kaupangr er riktig, må vel Lusakaupang ha eksistert om ikke i slutten av Vikingetiden, da iallfall i begyndelsen av historisk tid og da var der neppe anlagt nogen bebyggelse like ved sjøen ved Kaupanger.

Ser vi på de gårdene i Sogn av hvis navne man kan utlede, at de er bygget før år 1000, vil man finde, at de alle ligger et stykke fra sjøen og helst med såpas utsikt, at mann kan se, når fienden nærmer sig og kunne gjøre de fornødne forberedelser til å ta imot dem. Dette er regelen og nogen undtagelse gis ikke. Betegnende er det også, at Kaupanger ikke nevnes i Bjørgynjar Kalfskinn (fra første halvdel av 1300-talet) på annen måte enn som prestegård, (I Kaupangrej abølet). Abølet er den gamle norske betegnelse for den gård presten har til beboelse. I Bjørgynjar Kalfskinn findes ellers nevnt de fleste større gårder i Sogn som svarende tiende til kirker og prester, hvis inntekter den gang utelukkende bestod i tiende.

Kaupanger kirke, der er bygget på den nuværende Kaupanger hovedgårds grund som et sentralt sted i bygden sees ifølge Bj. K. å ha hatt egen prest i middelalderen. Det nuværende Kaupanger gods, der må ha tatt navnet efter kirkestedet har oprinnelig kun vært en skogeiendom som i ethvertfall i slutten av middelalderen var kronegods. Først da den berygtede Gjøde Pedersen ved makeskifte med kronen i 1606 kom i besiddelse av Kaupanger blev sandsynligvis eiendommen fast beboet og bebygget og derefter litt efter litt utvidet til et gods.

I Det kgl. Norske Videnskapsselskaps skrifter i det 19de årh. (B. 2. side 153, Trondhjem 1824—27) findes en avhandling av sorenskriver G. P. Blom: «Historiske anmærkninger paa en Reise i Bergens Stift». Her meddeles bl. a.: «Paa Kaupanger staar et Huus, der nu bruges som Hestestald, men siges at være det Huus, den fordums Eier, den ei med det beste Rygte belagde Gjøde Pedersson boede. Dets udseende og Laftningsmaade stemmer fuldkommen med dette Sagn. Det er indvendig malet med Limfarver og i den ældgamle Smag».

Dette må da være det første beboelseshus som er opført på selve Kaupanger gård. I midten av 1600-tallet, da Kaupangers stormaktstid begyndte, blev av Preben von Ahnen opført et vakkert våningshus bestående av to store fløibygninger med en midtbygning med klokketårn. Bygningen, hvorav tegning og akvarell er bevaret, var i to etager med svaleganger i begge. Ifølge A. W. Rasch: «Adelige Sædegårde i Sogn» (side 23) er annen etage bygget av Cancellieråd Hans Knagenhjelm. Dette hus brændte 23. dec. 1850. De eldste forvaltere over Kaupanger bodde i begynnelsen av 1600-tallet ikke på Kaupanger, men på Amble, hvilket også skulde tyde på, at bebyggelsen på Kaupanger da var i sin vorden. Vi vet således at forvalteren Anders Feddersen Ullenberg (eller Tønder som han også kalder sig), hans sønn, forvalter Jens Andersen samt Anders Søffrensøn og commerceråd Michael Falch bodde på Amble.
Bernt Nagell, der var forvalter 1658—61 synes den hele tid å ha bodd på Kroken. Først med forvalter Jesper Hanssen synes det som om forvalterne og eierne har bodd på Kaupanger. Traditionen i bygden har heller aldrig villet legge Lusakaupang på nuværende Kaupanger hovedgårds plass, men som tidligere anført på Kjøbstad (Øygaren), hvor den efter de topografiske forhold ikke kan ha ligget.

Gjennem lange tider har man i kjøkken- og frukthaven på Amble, nabogård til Kaupanger og beliggende ved den østre side av Amblebugten gjort fund, der ikke har karakter av vanlige bostedfund. Om selve fundene og hvad der kan utledes av dem hen-vises til efterfølgende avhandling av arkeologen, dr. Sigurd Grieg. Rett under og til begge sider av gardens våningshus, ca.15 m. fra dette har i umindelige tider ligget gårdens kjøkken-have og en gammel kirsebærhave.

Hver vår, når kjøkkenhaven blir omspadet har der av jorden fremkommet forskjellige gjenstande mere eller mindre defekte, så de som regel er blitt kastet bort. Jeg erindrer at vi som barn for over 50 år siden stadig fornyet våre lekesaker, «spelestok», som det kaldes i Sogn med fund fra kjøkkenhaven. Først for nogen år siden, da professor H. Shetelig under et besøk på Amble gjorde mig opmerksom på, at disse fund kunde ha interesse, har jeg tatt vare pä dem og har jeg nu samlet flere kasser full. Kirsebærhaven som aldrig tidligere har været grunngravet, trærne er plantet mellem stenerne, uregelmessig som en skog, har jeg delvis latt opgrave. Det viser sig da, at hele platået er opfylt med nevestor kuppelsten i ett ca. 60 cm. tykt lag. Fra det i 1930 grunngravete og undersøkte areal på 200 m2 blev således kjørt bort 350 lass sten. Det platå, hvorpå fundet har vært gjort er ca. 5 mål og har hele strekningen vært opfylt med sten. Det ligger 60 m. o. h. og 300 m. fra sjøen, svakt hellende mot syd med utmerket utsigt over Sognefjorden på partiet Frønningen - Refsnes. Utsikt og beliggenhet er ideel og nettop slik, man i forhistorisk tid valgte plassen for bebyggelse av sin gård. I og omkring haven har der tid efter annen været gjort forhistoriske gravfund og spredte forhistoriske fund, der rimeligvis stammer fra tidligere under opdyrkning opgravte graver. På forskjellige steder utenfor haven er gjort 5 løse stenaldersfund, I stenøks, 2 stenmeisler, 1 pilespiss av skifer og en av flint. I haven på nevnte platå er fundet en runesten fra eldre jernalder og 3 kvartsbryner, likeledes fra eldre jern-alder og dertil de fund, dr. Grieg behandler i sin avhandling.

Ved undersøkelsen av platået er utgravet en tuft efter en gammel badstue. Tuften inneholdt bare aske og kull og omkring lå der hauger av såkaldt «koksten», stener der her har vært ophetet og overheldt med vand for å frembringe damp i bad-stuen. To eldre tufter, den ene 10x17 m. er kun delvis undersøkt, da endel frukttrær fortiden hindrer hel utgravning av disse. Det forekommer mig helt klart at vi her har rester efter den gamle handelsplass i Lusakaupang. De fundne gjenstander har helt, som dr. Grieg påviser, karakteren av byfund. Platået er opfyldt med sten for å skaffe jevnt, tørt terreng for handelsplassen og de felter som for anledningen måtte opsettes. De større og mindre kullstykker som findes i jorden overalt på det undersøkte terræng kan skrive sig fra 1184. da kong Sverre lot Lusakaupang avbrenne. Selvfølgelig kan kullene også stamme fra de gamle ildsteder, men vilde man da vente at de hadde ligget mere samlet på enkelte steder. Fundet av de mange myrmalmskaker, av sådanne er der fundet flere hundrede, skulde tyde på, at en av handelsartiklerne har vært jern. Da intet spor efter myrmalmsbrenning kjendes fra fjellmyrene omkring Amble og Kaupanger, må blæsterjernet være ført hit fra Luster, Aardal og Vik, hvorfra myrmalmsmeltning fra fordum tid kjennes og raffinert her til salgs og bruksjern.

Det er bemerkningsverdig at man i de nordvestre nabobygder (Sogndal og Hafslo) til det nuværende Kaupanger anneks, hvor Amble ligger kalder innvånerne for «Skoginger», både dem som er fra den vestligste gård Vestrem og den østligste gård Amble og dem som virkelig er fra (Kaupanger)skogen. På samme måte kalder man i Lærdal innvånerne der fra «Amlinger» selv om de er fra Kaupanger eller Skogen.

Et lignende forhold kan tænkes i middelalderen. Gården Amble (Ambladt) var mindre kjendt, mens handelsplassen, hvortil folk fra hele Sogn møtte til det årlige handelsstevne var kjendt over hele Sogn. Det må man ialfall gå ut fra. Bygden har så fått sitt navn efter handelsplassen og da kirken i 1100-tallet avløste det hedenske hov er den blitt kaldt «Kirkia i Kaupangr» eller «Kaupangrs kirkia». Da der senere blev anlagt en gård nedenfor kirken, har denne tatt navn efter kirkestedet og blitt kaldt Kaupanger.

Som foran nævnt fremholder prof. Gustav Storm i en avhandling i Historisk Tidsskrift, at Kaupanger åpenbart hører til navnedannelser fra det 9de århundrede. Dermed er det jo ikke gitt, at alle Kaupanger i Norge er anlagt på samme tid. Jeg mener imidlertid, at det ingen grund er til å anta, at ikke Lusakaupang har vært handelsplass allerede i Vikingetidens slutning eller middelalderens begyndelse. Den omtales første gang i 1183 og må ha vært handelsplass før kirken i begyndelsen av l100-tallet blev bygget. Så langt er vi ialfall på den sikre side.

Hverken tradition eller kildeskrifter vet å berette om, at der i middelalderen har bod nogen stormenn på Amble. De mange fund av middelalders oprinnelse må derfor antas å skrive sig fra handelsplassen. Derimot kan man vel anse det som gitt, at fundene fra 1600-tallet som skår av lerkar fra pottemakerverkstedet i Westerfald, skårene av det brune og gulglasserte lertøi, den lille bismer av bronse, krittpipefragmenterne m. m. skriver sig fra forvalterne over Kaupanger som i l600-tallet bodde på Amble.

Den lakune, der synes å være i fundrekken fra 10de til 14de årh. kan der ikke legges synderlig brett på. Av markeds plassens ca. 5000 m2 er nemlig i tidligere dager opdyrket og utlagt til kjøkkenhage ca. 3500 m2 uten at man har tatt vare på hvad jorden gjemte, kun ca. 400 m2 er sakkyndig under søkt og ca. 1000 m2 ligger ennu urørt. Der er forøvrig blant de fundne saker flere av ubestemmelig alder som godt kan henføres til det tidsrum lakunen gjelder, f. eks. kleberstenskår stammende fra gryter, en pile-spiss (fig. 1), riflete skiferplater(sylbryne?) m. m.

Erindre må man også, at Lusakaupangr to ganger i denne tid (1184 og 1201)har været hjemsøkt av kong Sverres folk. Første gang blev Lusakaupangr brendt og begge ganger rovet for verdisaker og rørlig gods, fienden kunde se sig nytte i. I sagaen har man fundet å måtte bruke navnet Lusakaupangr på handelsplassen for å betegne hvor liten den var. Dette forhold i forbindelse med de gjentagne rov fra fiende-hånd forklarer, at der er så litet levnet nettop fra den tid den tilsynelatende lakune i fundene gjælder. Spør man så, hvor længe ned gjennem tiden Lusakaupang har eksistert, kan vi desværre heller ikke gi noget helt tilfredsstillende svar. Men også her har vi en rettesnor.

Traditionen vet å berette om, at markedsplassen i Lusakaupang blev nedlagt, da der i det i 16de årh. blev oprettet ett marked på Lærdalsøren. Den første historiske kjennsgjerning vi har om dette market er en kongelig befaling av 25. sept. i 1596 som bestemte, at Lærdalsmarkedet skulde holdes otte dager efter Michelsdag. Lærdal lå jo lagligere til. Dit kunde sogninger fra alle bygder komme sjøverts og dit kunde hallingdøler og valdrisser komme direkte med sine kløvhester. Mens markedet holdtes i Lusakaupang måtte hallingdøler og valdrisser ta fjellet over til Fodnes og derpå båt, fortelles der. Den gamle kløvjevei over fjellet kan fremdeles påvises.

Hvor lå middelalderens Lusakaupanger? Del 2.

Av G. F. Heiberg.

I Historielagets tidsskrift, hefte 8, har dr. Sigurd Grieg og jeg utledet av de på Amble gjorte byfund, at Lusakaupanger efter all sannsynlighet har ligget i frukthaven på Amble.

Høsten 1932 blev utgravningen av den i forrige artikkel omtalte hustuft samt platået nedenfor denne fortsatt. Som det vil erindres, så det ut som det var en lakune i fundrekken gående fra Vikingetidens slutt til ut i 1200 tallet. Ved de ved siste utgravning gjorte fund er denne lakune blitt borte. Der blev til og med i hustuften gjort forhistoriske fund, idet der blev funnet en stenøks og et brudstykke av et orneret lerkar fra folkevandringstiden, samt en skjeggøks fra merovingtiden, hvad der sammen med tidligere fund bekrefter, at Amble har vært bebodd likefra stenalderen.

Under utgravingen av den gamle hustuft kunde dennes størrelse så nogenlunde bestemmes ved hjelp av restene efter grunnmuren. Lengden har vært mellem 16 og 17 meter og bredden 9—10 meter, altså et hus av ganske anseelig størrelse. Tuften er orientert NV — SO. Så vidt det kunde sees har huset kun inneholdt ett rum, det kunde i et hvert fall nu ikke spores nogen tvermur i tuften. Også her var kuppelsten i bunnen, men kun et tynt lag, da der kun var et kort stykke til fast fjell. Der kunde ikke findes nogen sikker inngang til huset, men sannsynligvis har den vært på sydvestre langside, hvor de nedenfor nevnte dørbeslag blev fundet.

Heller ikke fantes noget sikkert ildsted, aske og kull var strødd rundt hele tuften. Den sønderslagne gryte lå i østre ende av huset og har rimeligvis ildstedet vært der. Under den øverste muldskorpe fantes i hele tuften merker efter, at det hus som hadde stått der var brent, idet der overalt var aske og større og mindre kullstykker og tildels store forkullede trestykker. De i tuften fundne gjenstande var alle saker av vikingetids og tidlig middelaldersk oprinnelse. Dette stemmer jo med, hvad sagaen vet å berette, at byen blev brent i 1184 av kong Sverres folk. Tomten, der viste, at huset hadde hatt jordgulv, hadde over gulvet et jordlag på 10—12 tommer, hvori blev fundet lignen de saker som de tidligere beskrevne, nemlig stentøiskår av forskjellige slags, skår av rhinske krus, bunnpartiet av en liten krukke, en stetteknapp av metal, masser av østersskall, en kritpipe og flere pipestilker, en kljåsten, 12 tuter og 16 ben av tutehank-karr m. m.

Under dette kulturlag, altså i selve tuften efter det brente hus, fant vi mellem kullene og asken de gjenstander, som har vært i huset under branden og som alle kan henføres til tidsrummet vikingetidens slutt til omkring år 1200. Der lå et rikt jernbeslag til en dør, der efter klinkenaglernes længde å dømme må ha vært sammensatt av 1 1/2” eller 2” planker. Beslaget ligner det vi finner på gamle stavkirkedører og har dette formentlig vært en lignende plankedør. Blant dørbeslaget lå to dørringer av jern og en nøkkel av jern av vikingetids type. Nøkkelen har tilhørt et stort lås av tre med stålfjerer på slåen.

Ellers fantes spredt i tuften to stigbøiler av jern, hvis armer var vakkert forsiret med spiralformet innsmeltet messingbånd. Stigbøilerne, der også er av vikingetids type er rene praktstykker. Fra samme tid fantes en snoet jernhank til en gryte, hvorav mange brudstykker lå samlet i en haug, en jernbrodd, en jern-krampe, et bissel uten ledd, en saks, en kniv, et fyrstål, en stor hvit perle, to benknapper, en jernkrok, en jernbolt, en mengde jernspiker og ubestemmelige jernfragmenter. Et lite stykke nordenfor denne hustuft blev avdekket tuften for det gamle anlegg for raffinering av myrmalm og blev der samlet sammen ikke mindre enn 420 myrmalmkaker. Jernet har således vært en stor handelsartikkel under markedet i Lusakaupanger.

Ser man på de på Amble gjorte fund samlet kan man med sikkerhet av disse utlede, at gården har vært bebygget allerede fra eldre jernalder av. De ved utgravningen gjorte fund viser en kronologisk rekke fra vikingetidens slutt til det sekstende århundrede, altså nettop i det tidsrum markedsplassen Lusakaupanger må ha eksistert. Da også fundene har hel karakter av byfund kan der ikke lenger herske nogen tvil om, at stedet, hvor byen har ligget, er funnet. Et annet forhold som tidligere ikke har vært nevnt og som spiller inn her er en sammenligning av størrelsen mellem gårdene Kaupanger og Amble i eldre tid. Vi har en oplysning om Ambles størrelse fra 1586. Amble var da et bruk med en efter datidens forhold anseelig størrelse.

Ifølge «It pergamendtz kiøbebreff med sex hingindes inseigle, daterit Hesbye Kyndelsmesszedag anno 1586» selger Erich Jacobsen på Hauge og Orm Oluffsszen Schifftun i Ryfylke, som da sees å være eiere av det samlede Amble gods, dette «till erlig och welforstandig mandt Berntt Guttormszen och hans hustru Euphemia Andersdaatter och begge deris rette och sande arffuinger til euindeligen eyndomb deris rette odelsgoudtz, liggendis udi Sogenn, som kaldis Ambla och Amble godtz, som aarligen schylder thi(10) løber (smør)».

Første gang jeg har fundet Kaupangers størrelse angitt er i 1606, da den opføres med 3 1/2 løb smør, 2 tønner bygg og 2 huder. Amble var med andre ord omkring år 1600 tre ganger så stor som Kaupanger. Det her nevnte forhold tyder også på, at markedsplassen Lusakaupanger har ligget på Amble, hvor den største gård og den største bebyggelse var, da de markedsbesøkende jo trengte husrum både for sig og sine varer.