Leitehuset

Hagen ved Leitehuset

Dei fyrste etterkrigsåra var prega av bustadnaud og dårleg økonomi, med betre tider skaut den konsentrerte bustadbygginga fart over 1960-talet, og folk la også meir vekt på kvaliteten på bumiljøet dvs. dei nære og fjerne omgjevnadene kring bustaden. Hovudmålet var at menneska skulle trivast og utvikla seg.
Den opne plenen for leik er tidstypisk.

Les meir om Leitehuset