Framlegg til lover 1909

Framlegg til lover 1909.

Vedtekne for 1. år.

Sogns historiske forenings formaal er at utbrede kundskap om Sogns befolkning, historie og fortidsminder og fremme studier om folkets liv og færd i ældre tid.

I dette øiemed utgir foreningen et periodisk tidsskrift omhandlende sagn, bygdefortællinger, sognske slægter og enealogi og personalhistorie og kildeskrift til Sogns historie. Fortrinsvis bør arbeidet i de første aar lægges paa indsamling og opbevaring av gamle huse, bohave, redskaper og denslags gjenstande, der har kulturhistorisk værdi for Sogn

Medlem av foreningen er enhver, der melder sig ind og aarlig betaler en kontingent av mindst kr. 1,— eller en gang for alle mindst kr. 20,—. Skolebørn inmeldte gjennem sin lærer, svarer i aarspenge 20 øre og erholder hver skole der har mindst 5 indmeldte medlemmer et exemplar av tidsskriftet, hver gang det utkommer. Medlem der tre aar i træk trods paakrav ikke har betalt sin kontingent anses som utgaat av foreningen.

Foreningens anliggende ledes av en bestyrelse på 5 medlemmer, valgte paa generalforsamlingen, der avholdes mindst hvert andet aar. Generalforsamlingen velger ogsaa revissorer, hvis funktionstid er to aar. Valget sker ved sedler og kan ikke mødende medlemmer indsende stemmesedler. De tre, der næst de valgte har flest stemmer, vælges til varamænd. Av bestyrelsen udgaar hvert andet aar vekselvis 2 og 3 medlemmer, første gang to efter lodtrækning, og derefter de som har fungert Iængst. Bestyrelsen vælger sig imellem formand, viseformand og kasserer. Generalforsamlingen bestemmer hver gang, hvor næste møte skal holdes.

Foreningens lover kan kun forandres paa generalforsamlingen med 2/3 flertal av de møtende. Forslag til forandringer maa være indkommet til bestyrelsen saa tidlig at det kan bekjentgjøres samtidig med bekjentgjørelsen om generalforsamlingens indkallelse. I alle andre saker blir beslutning avgjort med alminnelig flertal.

Lover etter vedtak 1910.

Lagets navn er Historielaget for Sogn og dets formaal er at utbrede kundskap om Sogns befolkning, historie og fortidsminder og fremme studiet av folkeliv og færd i ældre tid.

I dette øiemed utgir laget et periodisk tidsskrift omhandlende sagn, bygdefortællinger, sognske slegters genealogi og personalhistorie og kildeskrifter til Sogns historie. Fortrinsvis bør arbeidet i de første aar lægges på indsamling og opbevaring av gamle huser, bohaver, redskaper og den slags gjenstande, som har kulturhistorisk værdi for Sogn. De samlinger av antikvariske gjenstande og huser, som paa denne maate tilveiebringes, skal sammen med de av hr. G. F. Heiberg givne samlinger, opbevares på Amble, hvorfra disse aldrig maa sælges eller flyttes. Dog kan bortbytte av indkjøpte museumsgjenstande finde sted efter beslutning av styret, naar mindst 2/3 av disse er enig heri. Ingen museet tilhørende gjenstande må føres ut av landet uten enstemmig beslutning av styret, approbert av kirkedepartementet. Samtlige museumsgjenstande forsynes med nummer og katalogiseres i en dertil anskaffet protokoll.

Samlingenes navn er: De Heibergske samlinger.

Skulle Historielaget opløses skal samlingene betragtes som tilhørende alle Sogns kommuner. Da skal kirkedepartementet og Nordre Bergehus amtstings medlemmer fra Sogn anmodes om hver at vælge to medlemmer, som sammen med et av Sogndal herredsstyre valgt 5te medlem skal danne samlingens bestyrelse. Medlem av laget er enhver som melder sig ind og aarlig betaler en kontingent av mindst kr. 1,— eller en gang for alle mindst kr. 20,—. Skolebarn inmelclt ved sin lærer svarer i aarspenger 20 øre og hver skole som har mindst 5 indmeldte medlemmer erholder et eksemplar av tidsskriftet, hver gang det utkommer.

Medlemmer som 3 aar i træk trods paakrav ikke har betalt sin kontingent, anses som utgaat av laget.

Lagets anliggender ledes av et styre, som skal bestaa av et medlem (med varamand) opnævnt for 3 aar ad gangen av kirkedepartementet og av 6 medlemmer valgt paa generalforsamlingen. Valget sker ved sedler, og medlemmer som ikke møter kan indsende stemmeseddel. De tre, der næst de valgte har fleste stemmer, blir varamænd.
Av styret utgaar hvert andet aar 3 av de valgte medlemmer. Styret vælger sig imellem formand og varaformand samt ansætter kasserer, hvis godtgjørelse bestemmes av styret, forsaavidt ikke kasserer vælges blandt styrets medlemmer. Generalforsamlingen vælger ogsaa 2 revisorer, hvis funktionstid er 2 aar. Generalforsamlingen bestemmer hver gang, hvor næste møte skal holdes.

Styret skal på bedste maate arbeide for de maal, laget har sat sig. Det fører protokol over lagets anligender og fremlægger paa hver generalforsamling reknskap og beretning over lagets virksomhed, likesom det ogsaa med mindst en måneds varsel indkalder generalforsamlingen.

Historielaget lover kan kun forandres paa generalforsamlingen med 2/3 flertal av de møtende. Forslag til forandring maa være indkommet til styret saa tidlig, at det kan offentliggjøres sammen med bekjentgjørelsen om generalforsamlingens indkaldelse. I andre saker blir beslutning avgjort ved almindelig flertal.

HISTORIELAGET FOR SOGN

Lover vedtekne på årsmøtet i Amble den 31. mai 1949.

§ 1 Fyremålet åt laget.

Laget ber namnet Historielaget for Sogn og hev til fyremål Å spreida kunnskap um sogningane, Sogns historie og fornminner, og å samordna og fremja gransking av folkeliv og folkesed i Sognebygdene i farne tider. Å gjeva ut eit tidsskrift som kjem med segner, bygdesoga og kjeldeskrifter, upplysningar um ætter og einskildmenn i Sogn og melding um arbeidet i laget og museet og um arbeidet i bygdesogelagi. Å stå som eigar og styrar av Dei Heibergske samlingar på Amble.

§ 2 Medlemene.

Laget tek upp som medlemer:

A. Fleirment innmelde bygdesogelag i Sogn, når dei hev lover som er godkjende av Historielaget.

B. Direkte medlemer frå bygder der det ikkje er skipa lag som nemnt i bolk 1.

C. Livsvarige medlemer og æresmedlemer. Desse kan verta medlemer av sogelaget utan å betala lagspengar.

§ 3 Æresmedlemer.

Æresmedlemer vert valde av rådsmøtet med 2/3 fleirtal etter til- råding frå styret.

§ 4 Almannamøtet

A. Almannamøtet. halde 4. kvart år. Etter framlegg frå rådet tek styret avgjerd kva tid ålmannamøtet skal haldast.

B. Almannamøtet vert tilskipa av styret som stemne med talar og festlege samkomer.

C. Almannamøtet skal velja sine tillitsmenn til rådet. Alle medlemer av innmelde sogelag, direkte medlemer, livsvarige og æresmedlemer av laget hev røysterett.

D. Formann i styret leider motet. Avrøystingar skal vern skriftleg um ein medlem krev det.

§ 5 Rådet.

A. Rådet er:

1. Formennene i sogelagi som nemnt i S 2, bolk 1.
2. Ein vald tillitsmann pr. 10 medlemer i sogelagi.
3. Ein tillitsmann frå kvart herad i Sogn vald av og på ålmannamøtet. For Sogndal herad skal det veljast 2 tillitsmenn.
4. Æresmedlemene.

B. Rådet hev den høgste råderett i laget.

Rådsmøte vert å halda annakvart år innan utgangen av august månad, og styret lyser til møtet med minst 14 dagar varsel. Umframt rådsmøte skal haldast når det vert kravt av minst 1/3 av sogelagi eller av minst 3 styremedlemer. Rådet kan gjera bindande vedtak når minst halvparten av tillitsmennene møter. Rådet tek berre upp dei saker som er nemnde i innkallingi og saker som rådet sjølv med 2/3 fleirtal gjer vedtak um å taka upp. Ordføraren i rådet styrer møtet.

C. Rådet fører møteboki, og det skal:

1. Peika ut retningsliner for verksemdi i laget.
2. Vedtaka budsjett for lagsdrifti.
3. Gjenomgå årsmeldingi og rekneskapet frå styret.
4. Velja styre med varamenn.
5. Velja ettersynsmenn.
6. Godkjenna lover for lokale lag som vil melda seg inn i Historielaget for Sogn.
7. Gjera skil i alle spursmål som vedkjem hovudlaget og sogelagi.
8. Velja formann og varaformann. V alet gjeld til og med neste rådsmøte.

Alle saker som her er nemnde kan rådet avgjera med snaudt fleirtal. Stend røystene likt skil ordføraren si røyst

Elles kan rådet:

1. Taka avgjerd um lovbrigde.
2. Fastsetja lagspengar for dei ulike medlemsgrupper i S 2.
3. Kåra æresmedlemer,

Avgjerd av dei saker som er nemnde under pkt. 9—11 krev 2/3 fleirtal.

§ 6 Styret.

A. I styret sit:

1. Ein mann med varamann uppnemnd av Kyrkjedepartementet for 4 år um gongen og..
2. 4 medlemer med 2 varamenn valde av rådet. Formannen og varaformannen vert fyrst valde serskilt. Dersom ingen av formannskandidatane fær minst halvparten av røystene, skal det haldast umval millom dei tvo som fekk flest røyster. Kvart medlem kan segja frå seg attval i so lang tid som han sist hev vore i tenesta. Av styret gjeng ut annakvart år 2 mann og 1 varamann etter utkast.

B. Styret vel eit arbeidsutval for Dei Heibergske samlingar.

Der stil: Formannen, museumsstyraren og ein mann vald av og millom styresmennene.

C. Styret fører møtebok og skal:

1. Syta for at vedtak av rådet vert sett iverk.
2. Planleggja og leida arbeidet i laget.
3. Vaka over økonomien til laget og leggja fram for rådet budsjettframlegg, årsmelding og rekneskap.
4. Gjeva fråsegn til offentlege styresmakter og representera laget
utetter.
5. Kalla inn og skipa til ålmannamøter i samsvar med S 4, og fyrebu og lysa til rådsmøtet av tillitsmenn i samsvar med 5. Styret er med i rådsmøti, men utan røysterett.

§ 7 Arbeidsutvalet.

Arbeidsutvalet hev den ansvarlege leidingi av museet i samsvar med dei vedtekter som er gjevne av rådet, Museumsstyraren er sekretær og kasserar for styret og arbeidsutvalet og er med i styremøti, men utan røysterett.

§ 8 Museet.

A. Dei Heibergske samlingar på Amble er skipa av G. F. Heiberg og gjevne til Historielaget for Sogn som frå 30. mai 1909 eig og styrer samlingane.
Fyremålet med samlingane er å taka vare på gamle hus, innbu, reidskap og i det heile alt gamalt som hev verd for Sogn og norsk kultursoga.
Samlingane skal vera på Amble og må ikkje seljast eller flyttast derifrå. Ting som er innkjøpte til samlingane kan likevel bytast
burt når minst 2/3 av styret røystar for det. Ikkje nokon av eigna-
lutene må "førast ut or landet utan det er samrøystes vedteke av styret og godkjent av Kyrkjedepartementet.

B. Arbeidsutvalet hev ansvaret for drifti av museet innanfor råma av budsjett. Det legg fram for styret årsmelding og rekneskap for førre året og budsjettfrnmlegg for komande år.

§ 9 Lovene.

Lovene til Historielaget for Sogn kan berre verta brigda på lovleg rådsmøte av tillitsmenn og med 2/3 fleirtal av dei som møter. Framlegg um det kan setjast fram av styret eller av kvart einskildt av sogelagi og av rådsmøtet. Lovframlegg som hev vore framme på eit rådsmøte kan takast upp til avgjerd på neste møte når det hev gjenge minst ein månad millom møti.

§ 10 Uppløysing.

Vert Historielaget for Sogn uppløyst skal heradi i Sogn eiga Samlingane, men styret skal skipast soleis: Kyrkjedepartementet vel 2 mann, ordførarane i Sogn 2 mann og Sogndal herad 1 mann. Desse fem vert styret for Samlingane.

§ 11.
So lenge Historielaget for Sogn fær statstilskot er det fyresetnaden at brigde i lover og fyresegner fyrst må verta godkjende av Kyrkje-departementet fyrr vedtaki kan verta sette iverk.

Det første styret

Styret for museet ved samanslåing og vedtaking av lovane.

Styreformann: Museumstyrar Gjert Falck Heiberg

Varaformann: Klokkar Arnfin Refsdal

Kasserar: Bankmann Anders Skåsheim

Andre styremedlemmar:

Stortingsmann Lasse Trædal,

Amtsmann John Utheim

Varamenn: Olav Sande, O. Dahle, Borch