Born og unge på museet

Born og unge

Skuleprogram 2017

Me har til no i år avvikla mange innhaldsrike skuledagar her på museet, og me er svært glade for at så mange av dykk valde å bruka ein dag (eller fleire) hjå oss!

REFORMASJONSJUBILEET (14., 15., 16. og 17. november)
I haust er det 500 år sidan reformasjonen tok til. Dette er noko som fekk store konsekvensar både for kyrkjelivet og for dagleglivet til folk, også her i Noreg. I høve jubileet vil museet laga eit skuleopplegg kring dette. Det vil verta sendt ut meir informasjon til skulane om dette til hausten. Om de har særskilde ynskje knytt til opplegget, tek me gjerne imot innspel.

JUL, TRU OG TRADISJON (4., 5., 7., 12., og 13. desember)
Ein skuledag på museet har vorte fast førjulstradisjon for mange av skulane i Sogn. Her høyrer me om arbeid og juleskikkar på den gamle garden, me skriv julekort og syng julesongar, studerer julepynt og et julegraut – med mandel. Dagen blir avslutta i kyrkjeutstillinga, der elevane sjølve les juleevangeliet. Grauten kostar kr 50.- pr. person.

ANDRE YNSKE?
De er sjølvsagt også velkomne på museet utanom dei utlyste skuledagane. Om dei oppsette dagane ikkje passar, prøver me så langt råd er å finna andre dagar. Og har de ynske om heilt
andre tema enn me har sett opp, prøver me så langt råd er å laga opplegg etter dykkar ynske. De kan også koma til oss og oppleva museet på eiga hand. For skulane er gjerne barneutstillinga mest interessant. Ho er todelt: Då oldemor var liti, som viser barndom for hundre år sidan, medan Unge sogningar 2000 viser korleis barn og unge levde ved tusenårsskiftet.

SKULEBESØKA ER GRATIS
Me minner til slutt om at dersom ikkje anna er opplyst, er alle skuleopplegga på museet gratis. Hugs å melda dykk på skuledagane i god tid, seinast ei veke på førehand. Fyrstemann til mølla får mala! Ring 40431747, eller send e-post til mari.sandvik@misf.museum.no

Ta elles kontakt om de har spørsmål eller vil ha fleire opplysningar. Følg med på heimesida vår, www.dhs.museum.no. Og blir de med i Facebook-gruppa vår, blir de til ei kvar tid oppdatert på det som skjer på museet!

Aktivitetar

Utanom tilboda til skular og barnehagar finn ein mange aktivitetar for born og unge her på museet. Det kan du lesa meir om her