Artiklar frå Årbok for Sogn

Artiklar frå gamle årbøker

Museet har mange artiklar som vi gjerne vil publisera. Nokre av dei finn du her, og andre kjem til etter kvart.

Ivar Aasen i Sogn

"Levemaaden er udskeiende og tøilesløs"

Om kva Ivar Aasen opplevde då han gjesta Sogn vinteren 1842--43, henta frå "Årbok for Sogn" 1996.

Av Jan Olav Fretland

Ivar Aasen gjesta Sogn i perioden oktober 1842 til mai 1843. Reisa var ein del av Aasens store reise for å samla kunnskap om det norske målet i perioden 1842--47. Og det må vedgåast straks: Eg finn langt frå berre godord om sogningane i det Aasen har etterlate seg. Bortsett frå Kaupanger, eller Kopanger, som Aasen skriv, tykkjer han bygdene er lite pene.
Dessutan finn han uvanleg mykje drikking og horskap. Men målet i Indre Sogn får han tydeleg sansen for etter kvart, sjølv om fyrsteinntrykket av sognemålet, i Vadheim, var at "dets særegenhed meest bestod i en besynderlig fordreiet Udtale".
Heile den spennande artikkelen om Ivar Aasen si ferd finn du her

"Goden."

Ei futesoga frå Sogn. Av Jon Laberg.
Artikkel frå "Tidsskrift" utgitt av "Historielaget for Sogn" nummer 9, 1934

"Du har vel greide på futen Goden og du"?, var eit spursmål sume av dei gamle kom med, den tid eg for ikring på gardane i Hafslo og leitte etter gamalt. Og eg måtte svara som sant var at den futen visste eg ikkje noko um. Til ein dag ein mann visste å fortelja at denne Goden hadde snytt til seg både Kaupanger og Stedje, største bruki i Sogndal, og det frå sjølve kongen. Då fór eg til å draga kjensel på han, og skyna det var Gjøde Pedersen dei tala um.
Heile artikkelen om "Goden" finn du på denne sida

Om veiding i gamal tid

Av Per H. Bøthun.
Uttrekk frå "Tidsskrift" nr. 15, utgjeve i 1952 av "Historielaget for Sogn".

Dei som ferdast mykje på høgfjelli våre om sumrane, helst utanfor dei vanlege fjellvegane og stølsvegane, og som har lært seg til å sjå seg om der dei fer, råkar ofte på forvitnelege minne om gamal veiding på fjellviddi.
Sume skjønar seg lite på det, og hjå slike vekkjer det ikkje so stor interesse, men andre vert interesserte og ser betre etter og oppdagar meir, og før ein veit ordet av det, har kanskje interessa for denne gamle veidingi vorte so stor at ein tek seg fjellturer berre for å leita etter gamle veidestader og granska nærare det gamle veidemannslivet.
Per H. Bøthun har her skrive ein svært god og opplysande artikkel om kva spor som finns i fjellet etter veiding i gamal tid. Veit du ikkje heilt kva du skal sjå etter får du gode tips i denne artikkelen frå 1952

Folketru og segner frå Sogn

I denne avdelinga av artiklar frå eldre årbøker, vil vi henta nokre artiklar frå «Årbok for Sogn – 1990». Den omhandlar folketradisjon og segner frå ymse stader i Sogn. I denne fyrste artikkelen tek Reimund Kvideland føre seg den eldre folketrua. Dei underjordiske var ikkje til å spøke med..

Den eldre folketrua:

Direkte til garden høyrer gardvoren, tunkallen og nissen. Først og fremst dei to første stod som eksponentar på kontinuiteten på garden. Gardvoren vart ofte oppfatta som den første ættefaren på garden, rydningsmannen.
Gardvoren kunne ha si eiga lege på garden ein eller annan staden. Somme gav han ein tom bås. Nokre meinte at han låg i høyet og andre gav han rom i ei bu der han hadde sitt bol. Dei såg han som ein liten mann, gråkledd, kanskje med raud topplue.
Men det var kanskje like så godt nissen – heile artikkelen

Segner frå Solund:

Desse segnene er samla inn av Fridtjov Urdal og nedskreven etter lydband av Hans H. Steinsund

 • Styggedom i nota
 • Attergang på Husøy
 • Då eg så sjøormen på Hop

Du finn dei her

Segner frå Brekke:

To segner frå Brekke som etter seiande skal vere sanne. Dei er nedskrivne av Ingeborg Brekke

 • Segna om ho Malia
 • Husldreslåtten

Du finn dei her

Segner frå Fresvik:

Desse segnene er samla inn av Gudrun Simlenes. Museet har fått dei hjå Olav Otterhjell, Fresvik

 • Huldene på Otterhjell
 • Nes-ulven
 • Segni um storesteinen
 • Skomakarnipa
 • Katten og musi
 • Gjenta som hjelpte Hulda

Du finn dei her

Nokre segner frå Vik:

Desse segnene er samla av Jo Refsdal, og gjeve til museet av Arne Bø, Sogndal.

 • Tri Gygrar
 • Hr. Ivar Leganger
 • Finskao
 • Gullkalven
 • Jo Hopperstad
 • Elvatrollet

Du finn dei her


Intervju med Ragnar Vigdal

Henta frå "Årbok for Sogn" 1986.
Intervjuar og artikkelforfattar er Bjørg Hovland

Ragnar Vigdal er kjend for mange som ein stor kulturpersonlegdom. Men Vigdal hadde mange kvalifikasjonar, mellom anna var han ein røynd fjellmann, noko som kom til nytte under siste verdskrigen då eit fylgje med engelskmenn kom til Vigdalen.
I dette intervjuet fortel Ragnar Vigdal om korleis han var med å føra dei engelske soldatane vidare frå Luster til Eikefjorden i Sunnfjord.
Frå Vigdalen til Sunnfjord

Støyping av tinntomlingar

Av Svein Vold

Tinn og bruk av tinn til ymse føremål var kjent og nytta alt i oldtidi, t.d. foliering, legering og fortinning. Her til lands tok støyping med tinn i noko større omfang først til på 1400-talet, samstundes som det og vart importert tinnsaker frå utlandet. I hovudsaki gjaldt det gjenstandar nytta til servering av mat og drykk. Etter spreidde funn under kyrkjegolv å døma, førekom ogso støyping av prydnadsting, m.a. knappar, maljer o.a. i siste halvdel av millomalderen. Lenger fram i tidi fekk tinnsaker både av norsk og utanlandsk opphav meir innpass i by og bygd.
Støyping av tinntomlingar

Utvær Kapell

Av Wilhelm Leknessund, frå "Tidsskrift" - nummer 24, utgjeve av "Historielaget for Sogn" 1973

Utvær kapell i Solund var det vestlegaste i landet. Kva tid det vart bygt veit ein ikkje. Det er fortalt at ei irsk Kongsdotter som levde i det 10de århundrad fekk landet sitt overfalle av vikingar. Ho gjekk med slekt og vener ombord i nokre skip. Dei hadde ikkje våpen, årar, segl eller ror; det stod i Guds hand kvar dei skulde lande. Kongsdotteri Sunneva sitt skip dreiv i land i Selje, der Selje kloster seinare vart bygt.
Eit av skipi rak i land på Kinn, og det tredje i Utvær, segjer ei segn frå Solund. På kvar av desse stadane vart det bygt kyrkjor. Utvær kapell er fyrst nemnt i Bjørgynar Kalvskinn ikring 1320 åri. Der var då eigen prest, men jordeign høyrde ikkje til.
Utvær Kapell

Stedje Mølle - ei bygdemølle med tradisjonar

Av Kari-Bjørg Vold Halvorsen, frå "Årbok for Sogn" nummer 28, 1982.

På Øvre Stedje i Sogndal, tett ved vegen og delvis uti Sogndalselvi, står ein stor, 3-høgds trebygning, Ei røyrgate fører vatn frå elva og inn i 1. høgda, til ein turbin. Det er Stedje Mølle, ei bygdemølle med både Sogndal og distrikta ikring som kundegrunnlag.
Bygdemøllene representerer eit steg på vegen mot full industrialisering av kornforedlinga. Forgjengarane var gardskvernane, som skulle stå for malinga for eit eller nokre få bruk. Ved sida av dei mange gardskverner som var nytta til langt inn i vårt hundreår, vaks det frå siste del av 1800 fram møllebruk basert på leigemaling. Møller som var meint å dekka trongen for leigemaling i eit eller nokre få bygdelag er dei såkalla bygdemøllene. Noko vidare går handelsmøllene, som dreiv handelsmaling for eit større oppland.
Stedje mølle

Jektekarane fortel

Arbeidsliv og truer knytte til jekteferdsla i Sogn på 1800-talet.
Av Johs. B. Thue, frå «Tidsskrift nr. 25 utgjeve av Historielaget for Sogn 1976»

Sognefjorden knytte bygdene i Sogn i hop. Sogningane laut læra seg å kjenna fjorden frå dei var ungar. Mange blei rodde til dåp og gravferd. For dei gamle i Sogn var fjorden ein lekk som gjorde samkvemmet med andre grender og bygdelag lettare. Det nære sambandet med fjord og sjø måtte setja merke etter seg i forteljingar knytte til arbeidslivet, i ordtak, i herme og i supranormale førestellingar. Forteljingar av dette slaget utgjer hovudtyngdi av denne utgreiingi.
Folkeminne- og folkelivsgranskarar som har arbeidd i Sogn, har i forunderleg liten grad vore opptekne av dei institusjonane og truene som batt seg til sjøen og sjølivet. Dei har i stor mon konsentrert innsamlingsarbeidet sitt om tilhøvi i jordbruket.
Men fjorden gav også mat. Laks og aure kom feiande inn fjorden i hafto.
Jektekarane fortel.

Tingastadsaga

Av Rune Tangstad, frå "Årbok for Sogn" 1987.

På Tingastad har det vore sagbruksdrift langt attende i tida. Allereie i 1658 vart det sett opp sag på staden, Indre Tingastad sag, og 4 år seinare kom Ytre Tingastad sag. Per Bøthun fortel vidare at det skal ha vore ei sag på plassen Sleipen, som høyrde inn under Tingastadgarden. Den saga som i dag står på Tingastad vart oppsett av Andreas Andersson Bøthun i 1905. Andreas kom frå Fresvik i 1895 og starta tidleg i sagbruksnæringa.

Den fyrste tida på Tingastad hogg han sjølv tømmeret, fekk det lasta på jekter og reiste sjølv inn til saga i Vindedal i Lærdalsfjorden, der han leigde sag og skar. Tømmer hadde han tilgang til, sjølv om det ikkje låg skogeigedommar til garden han pakta. Paktaren på Tingastad var nemleg skogvaktar for bygdeålmenningane på Kaupangeråsen. Bygdene Vik, Fjærland, Feios og Leikanger hadde, saman med Staten, kvar sine skogområde som dei hogg i kvart år. Det var skogforvaltaren Sogn og Fjordane som blinka, og skogvaktaren hadde oppsyn med hogsten.

Sjølv kunne Bøthun hogge det han trong til eige bruk "på del", dvs. at han kunne behalde ein viss del av det tømmeret han hogg, frå ein halvdel til tre femdelar, avhengig av kor vanskeleg hogsten var. Når tømmeret fyrst var komme på saga, enda det likevel oftast med at han kjøpte eigaren sin del også. Kommunane var som regel meir enn viljuge til å selje. Etterkvart vart det vel for omstendeleg å frakte tømmeret til saga i Lærdalsfjorden, og trongen for eiga sag melde seg.

Naturtilhøva, som hadde lagt grunnlaget for sagbruksdrift allereie 250 år tidlegare, var der jo enno, og den vesle fjellknausen ved utløpet av elva, berre fem minutt frå garden, peika seg ut som ei god plasseringsstad for ei sagbygning. 1 1905 sette Andreas i gang med byggearbeidet.
Tingastadsaga

Vegbygging og ny samferdsle i 1930-åra

Av Per Birger Lomheim, frå "Årbok for Sogn" 2004.

1930-åra var ei spesiell tid for norsk vegbygging. Det var stor arbeidsløyse og vegvesenet drog store fordeler av dette. Fram til 1950-åra vart det meste av vegarbeidet utført med handmakt. Vegingeniørane måtte legga vegen slik i terrenget at ein slapp å flytta store jordmassar, sprengja fjell eller bygga lange bruer. Vegane vart tilpassa terrenget og trafikken var ikkje større enn at folk sette pris på at vegen gjekk gjennom tuna.
Eg vil i denne artikkelen sjå litt på bakgrunnen til nokre av dei store veganlegga som vart bygde på denne tida. Det kan vera interessant å sjå dette i samanheng med hendingar og utvikling i samferdsla i Sogn.
Vegbygging og ny samferdsle i 1930-åra

Soga om Beint Berge

Av Noralv Distad, frå "Årbok for Sogn" 2009

For å få tak i gjenstandar til museet var Gjert F. Heiberg ofte på samlarferder i Sogn. Ut i frå registreringar i gjenstandskatalogane kan vi sjå kor han har vore til ulike tider. I august 1925 har han tydelegvis vore på samlarferd i Fjærland, då det er registrert ei mengd gjenstandar derifrå. Ein av dei han vitja var Beint Berge på Berge i Fjærland. Frå han fekk han med seg 29 ulike gjenstandar. I hovudsak er dette gjenstandar knytt til handverksarbeid. Beint var kjent som ein god korgbittar og han hadde lært seg kambmakarkunsten. G. F. Heiberg fekk m.a. med seg to korger, ein bunt bjørketæger og eit ukløyvd «taag då han vitja Beint Berge. Den eine korga var ei halvferdig «vombakorg» laga for museet for å vise tilverkingsmetoden. Den andre var ei ferdiglaga «vombakorg».
Soga om Beint Berge

Steinkrossen i Krossteigen i Eivindvik

Av Arthur Fasteland, frå "Årbok for Sogn 2000".

I juleferien i 1961, nærare bestemt den 22. desember, på skamdagen, som dei gamle sa, dvs. årets kortaste dag, hadde eg ærend ute på prestegardskontoret i Eivindvik hjå sokneprest Johannes Holten. Under vitjinga mi der la eg merke til at presten fleire gonger var bort i glaset og såg oppover i bakkane ovanfor prestebustaden. Til slutt vart dette så påfallande at Holten ba om orsaking, men du skjønar det, sa han, at ho Pernille i Austgulen, som no bur oppe på Gamleheimen, har fortalt meg at sola aldri går ned over steinkrossen i Krossteigen.
Steinkrossen i Krossteigen i Eivindvik

Veversker og vevnader frå Sogn gjennom 500 år.

Av Aud Ross Solberg, frå "Årbok frå Sogn 1997".

Blant dei mange gjenstandane på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er det vevstolar, åklede, biletvev-tepper og vovne putetrekk. Gjenstandar viser at det i Sogn har vore vove på ulike vevar til ulike føremål. Hadde desse gjenstandane kunne tale ville dei kunne fortelje om dei mange kvinnene og kanskje og nokre menn tilbrakte år av sitt liv framfor veven og som med slit, tålmod og flid arbeidde fram prydtekstilar med gilde fargar, vakre motiv og mønstre.
Kjerstina Vangsnes frå Fresvik, var ei av desse kvinnene. Gjennom denne artikkelen skal vi få nokre glimt av livet hennar. Samstundes skal vi sjå korleis prydvevkunsten i Sogn har utvikla seg frå mellomalderen og fram til i dag.
Vevkunst på oppstadvev

Til Lærdal for «god fortieneste»

Av Kåre Hovland, frå "Årbok frå Sogn 2006".

Litt om økonomisk motivert innvandring til Lærdal på 1600-talet. Byborgarfamiliar av utanlands opphav, ofte med halvadeleg eller «kondisjonert» bakgrunn, kom frå Bergen for å driva med eigedom, handel, eller sagbruk.
Reformasjonen i 1537 gjorde at kongen i København fekk hand om, eller sagt på ein annan måte, røva til seg, mykje kyrkjeleg jordeigedom, også i Lærdal. Etter kvart som han fekk bruk for meir og meir pengar til dei mange krigane han førde, selde han unna jordeigedomane han hadde fått hand om (krongodset) til adelsfolk, kongelege embetsmenn som futar og prestar, og velståande jordeigarar og byborgarar. Dei fleste budde utanom bygda og hadde jordeigedomar i mange bygder rundt om. Innbyggjarane sjølve rådde eigentleg lite over eigne verdiar.
Til Lærdal for «god fortieneste»

Ei industriverksemd i Ytre Sogn

Av Finn Førsund til "Årbok for Sogn" i 2004.

Når det er tale om industri i Sogn, tenkjer vi helst på fabrikkane i industristadene Vadheim, Høyanger og Årdal, og på konservesindustrien til Lerum. Men omtrent like lenge har det førregått industriproduksjon i Leirvik, grunnlaget for det einaste skipsverftet ved Sognefjorden i vår tid, plassert ved munninga til Bøfjorden. Som vi skal sjå, dreiv dei her med ein mangearta industriproduksjon i mellomkrigstida.
"Løland Verft", ei industriverksemd i Ytre Sogn

Høgdegardane vart rekna for gode gardar den gongen dei vart rydda

Av Kari Ødegård, frå "Årbok for Sogn" 2008.

Omgrepet ”gode gardar” kan vera subjektivt, ulikt korleis folk opplever det. Her tenkjer ein på at dei gjev nok avling med rimeleg arbeidsinnsats, til at menneske og dyr lever godt etter samtida si oppfatning av eit bra liv. For om mogeleg å underbyggja påstanden vil eg ta føre meg 10 høgdegardar og 10 bygdegardar kring indre Lusterfjorden og undersøkje desse ut frå fem område: Oppfatningar, ressursbehov og ressurstilgang, liv og levnad på høgdegardane samanlikna med bygdegardar, buskap og avdrått på høgdegardar samanlikna med bygdegardar, og høve til og behov for kontakt med storsamfunnet.
Høgdegardar, ein god stad å bu

Retsforholdene i Sogn i det 17de aarhundrede

av Jon Laberg, trykt i "Tidsskrift no. 2, for Historielaget for Sogn" i 1912.

"Den sidste „troldkvinde", retsprotokollerne for Indre Sogn vet at berette om, var Ragnhilde med tilnavnet Labbe. Hun var barnefødt i Nordfjord, men hadde i lang tid «strippet» landet over, oftest i selskap med andres ægtemænd eller ogsaa med andre troldkvinder. Hun havnet tilslut i Lærdal, hvor endelig hendes skjæbne blev beseglet, idet retten den 11. juni 1669 dømte hende til at halshugges. Og samtiden mente vistnok, hun intet bedre hadde fortjent. For hendes misgjerninger var mange og store. Ragnhilde Laa paa sine gjerninger, og datiden mente vistnok, at retfærdigheten var sket fyldest, naar den «dieffuelens kvind» blev gjort et hode kortere.
Men som der hadde fulgt Ragnhilde det som ondt var i livet, skulde hun ogsaa efter sin død bli et menneske til fordærvelse, Lærdølen, den fantasirike Jakob Johannessen Bøe. Det er helst om ham, denne historie melder.
Retsforholdene i Sogn i det 17de aarhundrede

Den første skoleordningen i Hafslo

Allerede i Christian den femtes lov (1687) gives en bestemmelse, der paa en maate paabyr skoleundervisning.
Jon Laberg skreiv om dette møtet i mai 1741 i "Tidsskrift no. 3, for Historielaget for Sogn" i 1915.

Det heter nemlig at paa landet «skulle presterne med sognedegnene eller deres substituter undervise ungdommen i børnelærdommen og det saa forskaffe, at hvad om søndagen ei kan forrettes, dertil en anden dag i ugen bestemmes, saa tidt som efter hvert sogns eller annexes leilighed muligt skee kan».
Det sier sig selv, under norske forholde, hvor der i hvert prestegjeld kunde være op til 5—6 sogne, kunde en bestemmelse som den her anførte faa liten betydning.
Derimot kom der under möte mai 1741 en ny forordning, der vistnok fastholder kravet om en ordnet skoleundervisning, men som samtidig indeholdt bestemmelser om, at menigheterne selv som de, der «bedst kjendte distriktets situation» skulde ha et ord med angaaende ordningens gjennemførelse.
Den første skoleordningen i Hafslo

Ei ferd til museet i Amble

Av Jens Kvåle, frå Årbok for Sogn 2009. Opprinneleg trykt i Sogns Tidende nr. 86 og 87, 12. og 15. november 1907.

Onsdag i hi veka bar det i veg paa ferd til museet i Amble med skulefolket paa Helgheim. Sidan skulestyraren for ein maanads tid sidan hadde meldt um dagen, var det ein slags feber i blodet fyrr ungdomen endeleg kom i veg. Klokka 8 um morgonen var alle komne i motorbaaten under Steinbryggja. Og daa hadde dei baade svelgt bisken og vaska seg i andlitet, so dei blide, vakre andliti heldt godt maal med den reine haustlufti og morgonroden som spegla seg i den stavstille fjorden. Berre ein gut – fraa Fresvik – drygde fyrr han kom. Han hadde sett seg i hovude, at han vilde hava havrekakor til nista, og hadde so fare yver alle bakarane i byen og spurt etter denne nasjonale kosten, som hev vorte skjeldsynt i det siste.
Ei ferd til museet i Amble

Då nynorsken kom til Sogn – glimt frå Jostedalen og Lærdal

Av Jan Olav Fretland og Oddmund L. Hoel, frå "Årbok for Sogn 2006".

Natt til 5. februar 1906 vart Norigs maallag skipa på ei stor målmannsstemne i Oslo. Dette hende midt i den mest intensive overgangen frå dansknorsk til landsmål (nynorsk) i sognabygdene. I åri 1905–10 vart nynorsk opplæringsmål og Blix-salmane røysta inn i kring halvparten av skulekrinsane og kyrkjelydane i Sogn og Fjordane. I denne vesle teksten skal me visa eit lite utsnitt or målsoga i dei to bygdene Jostedalen og Lærdal. Dei er to ytterpunkt i historia om innføringi av nynorsk i Sogn. I Lærdal rasa målstriden i ei årrekkje og romma nokre av dei mest vidgjetne målslagi både i fylket vårt og jamvel i heile landet, ikkje minst i 1899 då sjølvaste Bjørnstjerne Bjørnson kom i klammeri med lærdølene. I hin enden finn me Jostedalen, der språkskiftet skjedde raskt og med lite strid, og som i år har sitt eige vesle mållagsjubileum.
Då nynorsken kom til Sogn – glimt frå Jostedalen og Lærdal

Historielaget for Sogn

Arbeidet med å få eit sogelag for Sogn vart for alvor teke opp i 1908. G. F. Heiberg fortel sjølv at han nokre år tidlegare hadde arbeidt med å skaffa nok medlemer av Fortidsforeninga til at ein kunne få skipa ei lokalavdeling i Sogn, men at det ikkje lukkast.
Les om korleis historielaget vart til Historielaget for Sogn

Handel med husdyr frå Sogn og austover i eldre tid

Av Oskar Nesse, frå "Tidsskrift nr. 27", utgjeve av Historielaget for Sogn i 1981.

Kva tid denne handelen tok til, er ikkje så godt å seia. Me høyrer om handelskarar tidleg på 1800-talet, men truleg har det alltid vore ein del handel med husdyr som med andre varer, serleg i samband med den gamle Lærdalsmarknaden som me kan fylgja attende like til 1500-talet. Korleis kunne Sogn ha så mykje husdyr å selja? Me må då hugsa på bruksmåten i eldre tider.
Handel med husdyr frå Sogn og austover i eldre tid

Sognablo

Av Bolette C. Pavels Larsen

I 1847, same året som Aasen avslutta den store målgranskingsreisa si, vart det fødd ei kvinne i Sogndal som skulle kome til å gje eit bidrag til Asen sitt arbeid med å ta vare på det «ekte» norske målet og dei gamle dialektane. Bolette Pavels Larsen heitte ho og ho var den første kvinnelege forfattaren som skreiv på sognemålet. I "Årbok for Sogn 1996" vart novella «Sogneblo» frå samlinga «Smaoe skjeldringa», som kom ut i 1897 trykt.
Sognablo

Han hamna i Skotland

Uttrekk frå tidsskrift nr. 25, Historielaget frå Sogn 1976, skriven av Johs B. Thue.

Mads Fitje frå Ortnevik var ved jonsokbel på ferd med jekt til Bergen. Dei var komne til Fensfjorden og låg i vindstilla. Så vart det vasslause, og dei visste at ved Vikingvåg var det ei god kjelde. Undermannen på jekti rodde difor dit for å henta vatn. Medan han var i land, kom det vind og mørke skodde over han. Ingen av dei såg noko til kvarandre. Mads Fitje miste landkjenning og visste ikkje kor han var. Då skod da letta, var han komen langt ut på havet.
Han hamna i Skotland

Turismen i Sogn

Uttrekk frå "Årbok for Sogn" 1996.

Det er visse føresetnader som må vere til stades for at turistar materialisera seg i eit så stort tal at vi kan snakke om turisme i eit område. Først må det finnast personar som disponerer midlar ut over det som trengs til det daglege brød, og som er viljuge til å bruke dei på reiser. Det er desse som er dei "lystreisande". Dernest må dei ha eit mål, ein by, eit historisk minnesmerke, vakker eller vill natur. Målet må og kunne tilby visse basistenester som er nødvendige for at den "lystreisande'' skal kunne ta seg fram til målet og føle seg vel under opphaldet. Basistenestene er transport, mat, og tak over hovudet.
Turismen i Sogn

Lusakaupangr

I "Tidsskrift" utgjeven av "Historielaget for Sogn" i 1932 vart det trykka ein artikkel om "Lusakaupang". Artikkelen vart skreven av Gjert Falch Heiberg som saman med arkeolog Dr. Sigurd Grieg freistar å finne ut kor Lusakaupan eigentleg låg. Artikkelen er basert på funn som vart gjort på Amble hovudgard i byrjinga av 1930 talet. Ein oppfølgjande artikkel av Heiberg vart trykka i Historielaget sitt tidsskrift frå 1934. Den artikkelen var basert på nye funn sommaren 1932.
Lusakaupangr

Skattejakt på museet

Av Helge Willy Røed, frå "Årbok for Sogn" 2010.

Digitalisering av gjenstandar i Primus….høyres ikkje det spennande ut? Kanskje ikkje så mange som veit korleis dette går føre seg, og kanskje det ikkje høyrest særleg spennande ut heller, men det kan eg lova deg at det er. For ikkje berre handlar det om å registrere gjenstandar i ein database, men det handlar og i høgste grad om å få med historia rundt kvar og ein av desse gjenstandane. Og kvar einaste gjenstand vi har her på museet kan fortelje si eiga spesielle historie. Dei kan mellom anna fortelje om opphavet sitt, kva dei har vore brukt til og kven som har eigd dei. Dette er berre nokre av dei mange opplysningane vi må ha med i digitaliseringa, og det er særs viktige opplysningar for ettertida.
Skattejakt på museet

Den gamle industrien på Foss

Av Per Sandal

Sogndal har aldri vore noko typisk industribygd. Men i mindre målestokk har vi i alle fall eit svært gamalt industrimiljø oppe ved Sogndalselvi, tre- fire hundre meter ovanfor elveosen. Vi tenkjer ikkje då spesielt på dei eldgamle kvernhjula som har surra her ved fossen, og som i alle fall er kjende i dokument heilt attende til 1320. Heilt fritt for annan industri var det likevel ikkje. Amtmann Aubert kunne såleis i 1855 i femårsmeldinga si melde om “— et Garveri i Sogndal, der aarlig tilbereder og afsætter et betydelig qvantum Læder og Skind af særdelis god Bonitet”. Men noko som likna fabrikk var dette ikkje.
Den gamle industrien på Foss

Hellebrotet i Dalsdalen i Luster

Av Bjørg G. Hovland, frå "Årbok for Sogn" i 1988.

Dersom ein tek av frå riksvegen ved Kvåle bru i Luster og køyrer framover Dalsdalen, ca. 200 m forbi Tadlagjerde og kraftstasjonen på Sage, er Helleberget tett ved vegen på venstre hand. Her ligg det felles hellebrotet til oppsitjarane i Dalsbygdi.
Litt lenger framme på (Dals)Øyri si utmark Sauskreda, ligg også eit stort hellebrot. På nordaustsida av Framdalen ovanfor Flikkistølen, finst eit mindre skiferbrot. Sel og løer her er tekte med skifer.
Hellestein, dette sterke og varige, billege materiale som har vore så mykje brukt; i holveiter, grøfter og brønnar. Til gardastolp, særleg der det røynte på i hjørne og ved grindsle. Som merkjesheller og gravstøtter, som dekke på bruer og klopper. Mura tropper hadde oftast heller oppå som dekka heile trinnet, fint slegne til, så dei låg støtt. Innom hus var det ofte hellegolv i skot og kjøken, helle i peisen og brannmuren, og i fjøsen kunne det vera heller som båsflakar mellom kyrne.
Hellebrotet i Dalsdalen i Luster

Poteter og potetdyrking i Sogn

Av Gudmund Balvoll, frå "Årbok for Sogn", 2008.

Poteta kjem frå Sør-Amerika og var dyrka av indianarar, men vart vidare utvikla som matvekst i Europa og spreidd derifrå til resten av verda. Opphavsmaterialet i Europa fram til ca. 1800 var poteter frå Peru. Potetplanter derfrå utviklar berre brukbar knollavling når dagen er kortare enn 12–14 timar. Då vi berre har 20 - 40 gode vekstdøgn for potet etter at dagane er blitt korte sist i august, kunne ikkje slike sortar dyrkast med bra resultat som matplante i Noreg. Først kring 1750 var det kome fram sortar i Nord-Europa som var bra tilpassa våre daglengde-vilkår. Eit meir dagnøytralt sortsmateriale kom gradvis fram mot år 1800. Dei sortane vi dyrkar i dag har for det meste genar frå dagnøytrale poteter frå Chile.
Poteter og potetdyrking i Sogn

Då heste-diligencen køyrde til Sogn

Av Bjarne Lundeland, frå Tidsskrift 25 for Sogn, utgjeve 1976.

«Tidsskrift for Sogn» frå 1976 inneheld ein artikkel skriven av Bjarne Lundeland om hesteskyssen over fjellet, frå aust til vest. Denne skyssforma starta på 1870-talet og held fram i om lag 18 år. Den gamle kongevegen, som den gong var hovudvegen mellom aust og vest er no opprusta og vart nyopna i august i år (2016). Vi meiner difor at artikkelen til Lundeland kan takast fram at og publiserast på nytt på heimesida vår.
Då heste-diligencen køyrde til Sogn

Historielaget for Sogn:

Her er to artiklar frå årboka som kom ut i 1970.

Ein sermerkt Sogning.

Eidsvollsmannen, generaladjutant Ole Elias Holck på Alværa.

Av Jan Giese Stenestø:

På ei landstripe, framfor skogkledde fjell, ligg garden Alværa i Lavik. Det gamle rokokko-hovudhuset på garden, bygd i 1773, er eit vakkert, langt, teglsteinstekka og kvitmåla trehus på eit stokkverk, med ark med to vindaugo, flankert av to mindre arkar eller kamre. Ei trapp fører opp til ein liten altan, og gjennom den fint utforma hovuddøra kjem vi inn i huset som er bygd etter den symmetriske planen, med vindaugo jamt fordelt til begge sider.
Den mannen som har namnet sitt mest knytt til Alværa er Eidsvollsmannen, generaladjutant Ole Elias Holck, ein sermerkt mann og ein av Holck-ættas beste og dyktigaste menn.

I denne artikkelen kan du lesa meir om Ole Elias Holck og familien hans.
Ein sermerkt Sogning.

Skogbruket i Fresvik i eldre tid

(Eit utdrag av særoppgåva til Anne Marie Bøtun ved Sogndal Gymnas 1970).

Av Jon Bøtun

Fresvik ligg innan det beltet av fureskog som strekkjer seg over indre Sogn. Difor har Fresvik-bygda alltid vore ei skogbygd.
Skogen var ryggstødet og det som gav kontantar også i gamle dagar. Den gamle soga vår ligg ofte i myrke, så også her, det er helst lite ein finn om skogsdrifta i skrift eller bøker, men noko finst det slik at ein kan laga seg eit bilete frå dei siste 300 åra, sjølv om det kan verta nokre kvite flekker på kartet.
Skogbruket i Fresvik i eldre tid.