Nokre av museet sine årbøker

Årbøker

Årbok for Sogn 2019

Årbok for Sogn 2019 har stor tematisk spennvidd. Boka startar med å markera at det er 200 år sidan Sogn vart oppdaga av biletkunstnarane, ei hending som betydde starten på den norske nasjonalromantikken og som gav landskapet i Sogn ein stor plass i den nasjonalromantiske kunsten.
Det er ei glede å overlata eit nytt bind av den tradisjonsrike Årbok for Sogn til dykk lesarane. Takk til forfattarane for gode artiklar, til Nasjonalmuseet for tilgang til dei store biletsamlingane og ikkje minst til E. Natvik Prenteverk AS og biletredaktør Lars Asle Vold for eit godt samarbeid!
Anna Jorunn Avdem
— redaktør —
Til årboka

Årbok for Sogn 2018

Ver så god, kjære lesar, her får du ei ny utgåve av Årbok for Sogn. Årboka vår er eit av landets eldste tidsskrift som framleis blir utgjeve. Frå starten i 1910 var namnet rett nok Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn, som frå 1982 vart endra til Årbok for Sogn.
Men boka er den same, og 108-åringen er sprek og livskraftig. Vi vonar at også denne utgåva vil vera ei kjelde til kunnskap og glede både for sogningane og alle andre.
Hovudtemaet i år er ferdsle. Som Oskeladden fer vi «både til lands og til vanns», og vi ser på ferdsla både i historisk perspektiv og med samtidas briller. Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2017

For 500 år sidan, den 31. oktober 1517, sette Martin Luther opp 95 tesar mot avlatshandelen på kyrkjedøra i Wittenberg og utløyste dermed reformasjonen. I år blir reformasjonsjubileet markert over heile verda, og det er også hovudgrunnen til at vi har valt kyrkje og kristenliv som tema for denne årboka.
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2016

Denne årboka handlar om jordbruket, sjølve Modernæringa. Jordbruket gjev oss ikkje berre dagleg brød, men har også definert grunntrekka ved samfunnet vårt sidan forfedrane og formødrene våre tok til å dyrka jorda og bli bufaste. Ordet bonde kjem da og av det gammalnorske "büandi", fastbuande. Årboka spenner frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2015

Årbok for Sogn 2015 er ein frodig salat der ingrediensane er mat og klede, skulesoger og andre soger som gjev både lange liner og korte tilbakeblikk . Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2014

Tema for årboka 2014 er naturleg nok grunnlovsjubileet.
Boka bognar av ny kunnskap om Sogn og sogningane i tida rundt 1814, om vala til riksforsamlinga i fylket vårt og om representantane våre som reiste til Eidsvoll.
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2013

Årbok for Sogn 2013 er inspirert av jubilea vi har feira dette året: 100 år med allmenn stemmerett for kvinner, 250 år i eige fylke og 200 år sidan nynorskens far vart fødd – det er milesteinar som markerer viktige hendingar for oss og samfunnet vårt. Dei fleste artiklane i årboka er på ein eller annan måte knytte til desse emna.
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2012

Korleis kledde kvinnene i Sogn seg på 1970-talet, og karane på 1800-talet? Dette er noko av det vi får svar på i fleire artiklar om klede og tekstilar i denne utgåva av Årbok for Sogn.
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2011

I samband med at museet opna ei ny utstilling i mars dette året, Ei tru med alt, arrangerte vi eit nasjonalt seminar med tittelen Det er meir mellom himmel og jord. Føredragshaldarane, som er av dei fremste i landet på sine felt, «trollbatt» deltakarane med interessante foredrag om folketru og folkemedisin, vernemagi og klarsyn, dekor og symbolbruk. Vi har fått nokre av dei til å formidle foredraga sine gjennom artiklar i årboka.
Meir om innhalder

Årbok for Sogn 2010

Heim og heimeinnreiing har vore eit sentralt interesse­felt for museet sidan det vart grunnlagt for vel hundreår sidan. Hus og bygningar påfrilufts museet gir innblikk i bu- og byggeskikk i det førindustrielle bondesamfunnet, og vi har ogsåhus som syner korleis folk har budd og innreidd husa sine i nyare tid. Likevel er det område og periodar som er lite dokumenterte. Det gjeld mel­lom anna byggeskikk og heimeinnreiing fråslutten av 1800-talet og i første delen av 1900-talet. l år har vi sett i gang eit prosjekt med ådokumentere ulike hus og heimar frådenne perioden, og i denne utgåva av Årbok for Sogn presenterer vi fleire artiklar som tek føre seg ulike sider av dette emnet.
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2009

I 2009 var det hundre år sidan godseigaren og samlaren Gert Falch Heiberg gav samlinga si av hus og gjenstandar til det nyskipa Historielaget for Sogn. Dette vart starten på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum. I årboka markerte vi jubileet med å sjå tilbake på museet gjennom desse hundre åra.
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2008

I Årbok for Sogn 2008 har poteta fått mykje merksemd. Andre tema i årboka er 150 års jubileet til Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane, lovjevning og lovbrot i tidlegare tider, ein artikkel om Einar Førde og ein om "Stiftsstøtta" på Filefjell.
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2007

I Årbok for Sogn 2007 handlar det om reiseliv og turisme. Her kan ein mellom anna lese om kjende og ukjende personar sine reiser i Sogn, om laksefiske i Lærdalselvi, om Nærøyfjorden på UNESCO si verdsarvliste og cruiseskipa på Sognefjorden. Visste du forresten at Årdal var eit populært reisemål for cruiseskipa på 1930-talet?
Meir om innhaldet

Årbok for Sogn 2006

Femten artiklar fekk vi plass til i årboka i år. Nær halvparten av artiklane høyrertil under hovudtemaet, kulturmøte. Utgangspunktet for val av tema er tilflyttinga og innvandringa til Sogn, i både nyare og eldre tid. l dei siste tiara har flykt-ningar og asylsøkjarar frå delar av verda med krig og ufred, komme til Sogn. Nokre for kortare periodar, andre har fått sin nye heimstad her. Mørkhuda personar og kvinner med slør og side, flagrande kjolar er med å prege gatebiletet i sognebygdene. Korleis lever dei her? Trivst dei? Korleis vert dei mottekne? Kva tykkjer dei om vår kultur? Mange spørsmål stiller vi oss om desse nye medborgarane våre - og nokre svar får vi.....
Meir om innhaldet